Trung tâm hướng nghiệp và luyện thi của Trường tự học Kiến trúc Hà Nội HAU.Eedu.vn
Team Khai Trí ( Mã số : 00252)
HAU.Pupil.vn@Khaitri.net.vn
0 Bài viết 0 Điểm 0 Người theo dõi
Liên minh cựu SV, SV, giảng viên ngành kiến trúc của trường ĐH Kiến trúc Hà Nội HAU.edu.vn
Team Khai Trí ( Mã số : 00251)
HAU.Architect.vn@Khaitri.net.vn
0 Bài viết 0 Điểm 0 Người theo dõi
Liên minh cựu SV, SV, giảng viên ngành kỹ thuật trường ĐH Kiến trúc Hà Nội HAU.edu.vn
Team Khai Trí ( Mã số : 00250)
HAU.Engineer.vn@Khaitri.net.vn
0 Bài viết 0 Điểm 0 Người theo dõi
Liên minh cựu SV, SV, giảng viên ngành xây dựng trường ĐH Kiến trúc Hà Nội - HAU.edu.vn
Team Khai Trí ( Mã số : 00249)
HAU.Builder.vn@Khaitri.net.vn
0 Bài viết 0 Điểm 0 Người theo dõi
Liên minh cựu SV, SV, giảng viên ngành mỹ thuật trường ĐH Kiến trúc Hà Nội - HAU.edu.vn
Team Khai Trí ( Mã số : 00248)
HAU.Designer.vn@Khaitri.net.vn
0 Bài viết 0 Điểm 0 Người theo dõi
Liên minh cựu SV, SV, giảng viên lĩnh vực quản lý BĐS của ĐH Kiến trúc Hà Nội - HAU.edu.vn
Team Khai Trí ( Mã số : 00247)
HAU.RaoNha.com@Khaitri.net.vn
0 Bài viết 0 Điểm 0 Người theo dõi
Liên minh cựu SV, SV, giảng viên lĩnh vực thẩm định BĐS của ĐH Kiến trúc Hà Nội HAU.edu.vn
Team Khai Trí ( Mã số : 00246)
HAU.SoiNha.com@Khaitri.net.vn
0 Bài viết 0 Điểm 0 Người theo dõi
Trung tâm tính toán kết cấu và thí nghiệm của Trường tự học Kiến trúc Hà Nội HAU.Eedu.vn
Team Khai Trí ( Mã số : 00245)
HAU.Structure.vn@Khaitri.net.vn
0 Bài viết 0 Điểm 0 Người theo dõi
Trung tâm nghiên cứu của Trường tự học Kiến trúc Hà Nội HAU.Eedu.vn
Team Khai Trí ( Mã số : 00244)
HAU.Institutes.vn@Khaitri.net.vn
0 Bài viết 0 Điểm 0 Người theo dõi
Trung tâm đánh giá sẩn phẩm của Trường tự học Kiến Trúc Hà Nội HAU.Eedu.vn
Team Khai Trí ( Mã số : 00243)
HAU.Reviewers.vn@Khaitri.net.vn
0 Bài viết 0 Điểm 0 Người theo dõi