Trong thời kỳ thanh lọc, Kon Tum sẽ có rất nhiều vấn đề mới cần tìm những giải pháp sáng tạo để giải quyết. Do đó, KhaiTri.net lập ra nhóm Kon Tum - KonTum.KhaiTri.net để giải quyết các vấn đề của Kon Tum trong thời kỳ thanh lọc.

NHÓM NÀY SẼ CÓ CÁC HOẠT ĐỘNG SAU:

Tổng hợp các vấn đề mới của Kon Tum trong thời kỳ thanh lọc làm đề tài nghiên cứu cho các nhóm khác của Khai Trí.

Tổ chức các buổi hội thảo online giữa các thành viên của Khai Trí để thảo luận về các vấn đề của Kon Tum. ĐĂNG KÝ THAO GIA THẢO LUẬN TẠI ThaoLuan.KhaiTri.net

Mở dịch vụ tư vấn về chiến lược phát triển cho các cá nhân và doanh nghiệp tại Kon Tum trong thời kỳ thanh lọc. ĐĂNG KÝ DỊCH VỤ TƯ VẤN TẠI Hoi.KhaiTri.net

Xuất bản các bài giảng nâng cao nhận thức của mọi người về sự thay đổi của Kon Tum trong thời kỳ thanh lọc. ĐĂNG KÝ MUA BÀI GIẢNG TẠI VietKieu.KhaiTri.net 

AI NÊN ĐĂNG KÝ THAM GIA NHÓM NÀY?

Thành viên của Khai Trí tại Kon Tum và những người quan tâm đến Kon Tum. 

ĐĂNG KÝ THAM GIA NHÓM NÀY TẠI Group.KhaiTri.net


Hiện chưa có dịch vụ nào

Hiện chưa có lịch sử hình thành nào

Hiện chưa có ban lãnh đạo nào nào

Hiện chưa có liên hệ nào nào

Hiện chưa có tuyển dụng và hợp tác nào

Hiện chưa có câu hỏi nào