Support.KhaiTri.net

Trung tâm trợ giúp và học liệu của Khai Trí

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ: info.Khaitri.net

Các vườn ươm và cộng đồng

Nếu một tổ chức giáo dục có tên miền ABC.edu.vn muốn thử nghiệm các ý tưởng giáo dục mới của mình tại Vườn ươm Khai Trí thì tổ chức đó sẽ được cấp một tên miền ABC.Eedu.vn để dẫn về một tài khoản tại Khaitri.net. Nếu hiện tại tổ chức đó chưa có website thì có thể trỏ tên miền ABC.edu.vn về tài khoản này cho đến khi họ đã xác định được mô hình giáo dục và lập website riêng. 

Khi đó mỗi tổ chức giáo dục như ABC.Eedu.vn có thể mở một hoặc tất cả các khoa tại các vườn ươm chuyên ngành dưới đây:
Ví dụ, UAH.Eedu.vn là mô hình Trường tự học trực tuyến cho Trường đại học Kiến Trúc TP HCM UAH.edu.vn
Khi đó, Trường tự học trực tuyến Kiến trúc TP HCM UAH.Eedu.vn có thể mở các khoa:
- UAH.Construction.edu.vn - Khoa Xây dựng
- UAH.Architecture.edu.vn - khoa Kiến trúc
- UAH.FineArt.edu.vn - khoa Mỹ thuật
Và thêm nhiều khoa tại các vườn ươm khác nếu họ muốn đào tạo thêm các ngành nghề khác. 


1. Thinking.edu.vn - Nơi cài đặt hệ tư duy của Khai Trí
Tất cả các thành viên của Khai Trí đều được cài đặt các hệ tư duy của Khai Trí tại đây

2. Living.edu.vn - Nơi dạy cách sống thuận tự nhiên
Tất cả các thành viên của Khai Trí đều được học cách sống thuận tự nhiên

3. Pupil.edu.vn - Vườn ươm măng non / Pupil Incubator
Ươm mầm Pupil.vn dành cho học sinh từ mầm non đến hết phổ thông

4. Genius.edu.vn - Vườn ươm tinh-nhân / Genius Incubator
Ươm mầm Starseed.vn và LightWorker.vn 

5. Educator.edu.vn - Vườn ươm Sư phạm / Educator Incubator
Ươm mầm Teacher.vn, Lecturer.vnAdviser.vn và các ý tưởng trong ngành sư phạm

6. Construction.edu.vn - Vườn ươm Xây dựng / Incubator of Construction
Ươm mầm Engineer.vn, Builder.vn và các ý tưởng trong ngành xây dựng & bất động sản

7. Architecture.edu.vn - Vườn ươm Kiến trúc / Incubator of Architecture
Ươm mầm Architect.vn và các ý tưởng trong ngành kiến trúc, quy hoạch, nội thất, cảnh quan

8. Engineering.edu.vn Vườn ươm Kỹ thuật và Công nghệ / Incubator of Engineering and Technology
Ươm mầm Engineer.vnITengineer.vnElectrician.vnMechanic.vnTechnologist.vnRoboticist.vn và các ý tưởng trong ngành kỹ thuật, công nghệ

9. Economy.edu.vn - Vườn ươm Kinh tế / Incubator of Economics
Ươm mầm Economists.vn, và các ý tưởng trong ngành kinh tế

10. Commerce.edu.vn - Vườn ươm Thương mại / Incubator of Commerce
Ươm mầm Dealer.vn và các ý tưởng trong ngành thương mại

11. Manager.edu.vn - Vườn ươm Manager / Manager Incubator
Ươm mầm Captain, Team Leader, Politician.vnStrategist.vn và các ý tưởng về quản trị

12. Humanity.edu.vn - Vườn ươm nhân văn / Incubator of Humanities
Ươm mầm Sociologist.vnJurist.vnCulturalist.vnHistorian.vnPsychologist.vn,  Philosopher.vnLinguist.vnInterpreter.vnRecruiters.vnTheologian.vn, Buddhist.vn, Meditator.vn, Monk.vn cho các Psychology.vn, Meditation.vn, History.vn, và Consultancy.vn


13. Scientist.edu.vn - Vườn ươm Khoa học gia / Scientist Incubator
Ươm mầm Scientist.vn, Professor.vnMathematician.vnPhysicist.vnChemist.vnBiologist.vnGeologist.vn 


14. Medicine.edu.vn - Vườn ươm Y dược / Incubator of Medicine
Ươm mầm Physician.vn và Healer.vn cho các Healing.vn


15. FineArt.edu.vn - Vườn ươm Mỹ thuật / Incubator of Fine Art
Ươm mầm Designer.vn, Painter.vn

16. Artist.edu.vn - Vườn ươm Nghệ sĩ / Artist Incubator
Ươm mầm Artists.vnActor.vnActress.vnSinger.vnComposer.vn

17. Sport.edu.vn - Vườn ươm thể thao / Incubator of Sport
Ươm mầm Athlete.vn 


18. Agriculture.edu.vn - Vườn ươm Nông nghiệp / Incubator of Agriculture
Ươm mầm Agronomist.vn cho các NewFarm.vn

19. Reporter.edu.vn - Vườn ươm Truyền thông / Reporter Incubator
Ươm mầm
 Reporter.vnSpeaker.vn và các ý tưởng trong ngành truyền thông

20. Worker.edu.vn - Vườn ươm Ong thợ / Worker Incubator
Ươm mầm Worker.vn 

21. Chef.edu.vn - Vườn ươm đầu bếp / Chef Incubator
Ươm mầm Vietcook.vn 

22. Meditation.edu.vn - Vườn ươm thiền sinh / Incubator of Meditation
Ươm mầm Meditator.vn 

23. Universe.edu.vn - Trường học Vũ Trụ
Nơi giúp các Starseed.vnLightworker.vn hiểu về vũ trụ và sự sống tại các hành tinh ngoài trái đất

CÁC 'HẠT GIỐNG' CỦA KHAI TRÍ

1. Pupil.vn - Khai-Tri Pupil community

2. StarSeed.vn - Khai-Tri Starseed community

3. LightWorker.vn - Khai-Tri Lightworker community

CÁC CHUYÊN GIA:

4. Professor.vn - Khai-Tri Professor community

5. Adviser.vn - Khai-Tri Adviser community

6. Strategist.vn - Khai-Tri Strategist community

7. Inspector.vn - Khai-Tri Inspector

8. Analyst.vn - Khai-Tri Analyst

NGÀNH SƯ PHẠM:

9. Teacher.vn - Khai-Tri Teacher community

10. Lecturer.vn - Khai-Tri Lecturer community

NGÀNH KINH TẾ:

11. Marketeer.vn - Khai-Tri Marketeer community

12. Dealer.vn - Khai-Tri Dealer community

13. Auditor.vn - Khai-Tri Auditor

14. Economists.vn - Khai-Tri Economists community

NGÀNH KHOA HỌC TỰ NHIÊN:

15. Scientist.vn - Khai-Tri Scientist community

16. Mathematician.vn - Khai-Tri Mathematician community

17. Physicist.vn - Khai-Tri Physicist community

18. Chemist.vn - Khai-Tri Chemist community

19. Biologist.vn - Khai-Tri Biologist community

20. Geologist.vn - Khai-Tri Geologist community

NGÀNH Y DƯỢC:

21. Healer.vn - Khai-Tri Healer community

22. Physician.vn - Khai-Tri Physician community

23. Therapist.vn - Khai-Tri Therapist

NGÀNH KỸ THUẬT:

24. Engineer.vn - Khai-Tri Engineer community

25. ITengineer.vn - Khai-Tri ITengineer community

26. Agronomist.vn - Khai-Tri Agronomist community

27. Electrician.vn - Khai-Tri Electrician community

28. Mechanic.vn - Khai-Tri Mechanic community

29. Technologist.vn - Khai-Tri Technologist community

30. Roboticist.vn - Khai-Tri Roboticist community

NGÀNH KIẾN TRÚC - XÂY DỰNG - BẤT ĐỘNG SẢN:

31. Architect.vn - Khai-Tri Architect community

32. Builder.vn - Khai-Tri Builder community

NGÀNH NGHỆ THUẬT:

33. Designer.vn - Khai-Tri Designer community

34. Artists.vn - Khai-Tri Artists community

35. Actor.vn - Khai-Tri Actor community

36. Actress.vn - Khai-Tri Actress community

37. Singer.vn - Khai-Tri Singer community

38. Composer.vn - Khai-Tri Composer community

39. Painter.vn - Khai-Tri Painter community

NGÀNH VĂN HÓA - XÃ HỘI - THỂ THAO:

40. Politician.vn - Khai-Tri Politician community

41. Reporter.vn - Khai-Tri Reporter community

42. Jurist.vn - Khai-Tri Jurist community

43. Philosopher.vn - Khai-Tri Philosopher community

44. Sociologist.vn - Khai-Tri Sociologist community

45. Culturalist.vn - Khai-Tri Culturalist community

46. Psychologist.vn - Khai-Tri Psychologist community

47. Linguist.vn - Khai-Tri Linguist community

48. Recruiters.vn - Khai-Tri Recruiters community

49. Speaker.vn - Khai-Tri Speaker community

50. Interpreter.vn - Khai-Tri Interpreter community

51. Historian.vn - Khai-Tri Historian community

52. Athlete.vn - Khai-Tri Athlete community

53. Volunteer.vn - Khai-Tri Volunteer community

54. Theologian.vn - Khai-Tri Theologian community

55. Meditator.vn - Khai-Tri Meditator community

56. Buddhist.vn - Khai-Tri Buddhist community

57. Monk.vn - Khai-Tri Monk community

CÁC NGHỀ NGHIỆP KHÁC:

58. Worker.vn - Khai-Tri Worker community

59. VietCook.vn - Khai-Tri VietCook community

1. TechUni.vn - TechUni Community

2. Newfarm.vn - NewFarm Community

3. Healing.vn - Healing Places Community

4. Psychology.vn - Psychological Consultancies Community

5. TopWork.vn - Khai-tri Recruitment Agencies

6. EJournal.vnElectronic Journal Community

7. Consultancy.vn - Consultancies Community

8. Reviewers.vn - Reviewers Community

9. Brander.vn - Brand Builder Community

10. Valley.vn - Khai-Tri Valley Community

11. League.vn - Liên minh Khai Trí

12. Meditation.vn - Meditation Places Community

13. WildLife.vn - Wildlife Conservation Community

14. Electricity.vnElectrical contractors Community

15. Structure.vnCalculation and simulation Community

16. SpaceShip.vn - SpaceShip Logistics Community

17. OStore.vn - Online Store

18. Museum.vn - Online Museum

19. TinhXao.com - Cộng đồng Tinh Xảo

20. RaoNha.comCộng đồng Quản lý bất động sản Rao Nhà 

21. SoiNha.comCộng đồng Thẩm định bất động sản Soi Nhà

Nếu ý tưởng của bạn được ươm mầm tại Khai Trí thì nó sẽ xuất hiện ở đây. Các thành viên đều có thể đăng ký tham gia vào một trong các dự án này hoặc lập một team thuộc một dự án nào đó. 

1. Candidate.vn - Khai-Tri Candidate

2. Counselor.vn - Khai-Tri Student Counselor

3. Sponsor.vn - Khai-Tri Sponsor

4. Ename.vn - Electronic Name (E-Name)

5. oName.vn - Online Name

6. Fname.vn - Facebook Name

7. History.vn - Khai-Trí History

8. Opinion.vn - Khai-Tri Opinion

9. Lesson.vn - Khai-Trí Lesson

10. Obook.vn - Online Book

11. Prize.vn - Khai-Trí Prize

12. Diploma.vnKhai-Trí Diploma

13. Degree.vnKhai-Trí Degree

14. WikiKhaitri.netTừ Điển Khai Trí

15. Class.Khaitri.net - Khai-Tri Class

16. Institutes.vnResearch Groups

17. EPublisher.vn - Electronic Publisher

18. Build.vn - Building information

19. invite.vn - Khai-Tri invitation

20. invitation.vn - Event invitation

1. UAH.Eedu.vn - Trường tự học trực tuyến Kiến Trúc TP HCM

2. HUST.Eedu.vn - Trường tự học trực tuyến Bách Khoa Hà Nội

3. HCMUT.Eedu.vn - Trường tự học trực tuyến Bách khoa TP HCM

4. CTU.Eedu.vn - Trường tự học trực tuyến Cần Thơ

5. FTU.Eedu.vn - Trường tự học trực tuyến Ngoại Thương

6. HNUE.Eedu.vn - Trường tự học trực tuyến Sư phạm Hà Nội

7. HCMUE.Eedu.vn - Trường tự học trực tuyến Sư phạm TP HCM

8. TDTU.Eedu.vn - Trường tự học trực tuyến Tôn Đức Thắng

9. HCMUTE.Eedu.vn - Trường tự học trực tuyến Sư phạm kỹ thuật TP HCM

10. UEH.Eedu.vn - Trường tự học trực tuyến Kinh tế TP HCM

11. HCMUS.Eedu.vn - Trường tự học trực tuyến Khoa học tự nhiên TP HCM

12. NUCE.Eedu.vn - Trường tự học trực tuyến Xây Dựng Hà Nội

13. UTC.Eedu.vn - Trường tự học trực tuyến Giao thông vận tải

14. HVTC.Eedu.vn - Trường tự học trực tuyến Tài chính

15. NEU.Eedu.vn - Trường tự học trực tuyến Kinh tế quốc dân

16. TNU.Eedu.vn - Trường tự học trực tuyến Thái Nguyên

17. HOU.Eedu.vn - Trường tự học trực tuyến Mở Hà Nội

18. VNUA.Eedu.vn - Trường tự học trực tuyến Nông nghiệp Việt Nam

19. HCMUAF.Eedu.vn - Trường tự học trực tuyến Nông lâm TP HCM

20. NTU.Eedu.vn - Trường tự học trực tuyến Nha Trang

21. HCMULAW.Eedu.vn - Trường tự học trực tuyến Luật TP HCM

22. USSH.VNU.Eedu.vn - Trường tự học trực tuyến KHXH&NV Hà Nội

23. HCMUSSH.Eedu.vn - Trường tự học trực tuyến KHXH&NV TP HCM

24. OU.Eedu.vn - Trường tự học trực tuyến Mở TP HCM

25. TLU.Eedu.vn - Trường tự học trực tuyến Thủy Lợi

26. HLU.Eedu.vn - Trường tự học trực tuyến Luật Hà Nội

27. VANLANGUNI.Eedu.vn - Trường tự học trực tuyến Văn Lang

28. HAU.Eedu.vn - Trường tự học trực tuyến Kiến Trúc Hà Nội

29. HCMUFA.Eedu.vn - Trường tự học trực tuyến Mỹ Thuật TP HCM

30. HUTECH.Eedu.vn - Trường tự học trực tuyến HUTECH

Những câu hỏi thường gặp

Bạn có thể truy cập nhanh, chia sẻ hoặc trích dẫn các trang thông tin sau một cách nhanh chóng bằng các tên miền phía trước:

About.Khaitri.net / GioiThieu.Khaitri.net – Giới thiệu về Khai Trí

Guide.Khaitri.net / HuongDan.Khaitri.net - Hướng dẫn chơi game Khai Trí

Register.Khaitri.net / Dangky.Khaitri.net - Đăng ký tham gia vào Khai Trí

Ask.Khaitri.net / Hoi.Khaitri.net – Gửi câu hỏi hoặc vấn đề của bạn đến Khai Trí

Report.Khaitri.net / ToCao.Khaitri.net – Tố cáo thành viên của Khai Trí

info.Khaitri.net / LienHe.Khaitri.net - Thông tin liên hệ với Khai Trí

Support.KhaiTri.net / ThuVien.KhaiTri.net - Trung tâm trợ giúp và kho học liệu của Khai Trí

Sponsor.Khaitri.net / TaiTro.Khaitri.net – Tài trợ cho Khai Trí

Sponsor.vn - Danh sách thư cảm tạ nhà tài trợ

Member.Khaitri.net – Các loại thành viên trong Khai Trí

Class.Khaitri.net – Danh sách các lớp học Khai Trí

Scholarship.Khaitri.net / HocBong.Khaitri.net - Học bổng Khai Trí

Coop.Khaitri.net / HopTac.Khaitri.net - Chính sách hợp tác với Khai Trí

Users.Khaitri.net  – Danh sách thành viên của Khai Trí

Team.Khaitri.net - Hướng dẫn lập team trong Khai Trí

Admin.Khaitri.net - Danh sách Ban quản trị của Khai Trí

Recommend.Khaitri.net / TienCu.Khaitri.net - TIẾN CỬ thành viên vào Khai Trí hoặc ĐỀ CỬ thành viên vào danh sách bình chọn

Event.Khaitri.net – Lịch các sự kiện của Khai Trí

Projects.Khaitri.net – Các dự án tại Khai Trí

DemoPost.Khaitri.net - Hướng dẫn đăng bài

SelfAnswer.Khaitri.net – Các câu hỏi tự trả lời tại Khai Trí

ForMedia.Khaitri.net – Góc dành cho truyền thông báo chí

Blacklist.Khaitri.net – Nhà tù Vĩnh Hằng của Khai Trí

NỘI QUY CỦA KHAI TRÍ:


R01.Khaitri.net - Tên gọi của thành viên trong Khai Trí

R02.Khaitri.net - Phí thành viên

R03.Khaitri.net - Bằng cấp tại Khai Trí

R04.Khaitri.net - Hướng dẫn sử dụng Email của Khai Trí

R05.Khaitri.net - Bộ nhận diện thương hiệu của thành viên Khai Trí

R06.Khaitri.net - Cách tham gia vào các Group Facebook của Khai Trí

R07.Khaitri.net - Cách xuất bản bài báo tại Khai Trí

R08.Khaitri.net - Luật biểu tình tại Khai Trí

R09.Khaitri.net - Luật bảo hộ tại Khai Trí

R10.Khaitri.net - Luật liên minh tại Khai Trí

R11.Khaitri.net - Luật bầu cử tại Khai Trí

R12.Khaitri.net - Luật không xâm phạm

R13.Khaitri.net - Luật chống tiêu cực

Dành cho tất cả mọi thành viên:

OS.Khaitri.net - Hệ điều hành Khai Trí là gì?

OS1.Khaitri.net - Hệ tư duy Ứng Biến

OS2.Khaitri.net - Hệ tư duy Game Thủ

OS3.Khaitri.net - Hệ tư duy Thuận Tự Nhiên

Dành cho Starseed.vnLightworker.vn:
 

M01.Khaitri.net – Thông điệp đầu tiên từ Hội Đồng Khai Trí

M02.Khaitri.net – Trường học Trái Đất

M03.Khaitri.net – ‘Hack tài khoản’ và Hệ điều hành Khai Trí

M04.Khaitri.net – Vì sao Việt Nam được chọn

Đề tài tốt nghiệp

Xem hướng dẫn thực hiện đề tài này tại TopicA.Khaitri.net 
Topic A tương đương với chương trình đại học hoặc học nghề. Trước tiên bạn cần chọn cho mình một mục tiêu để tự học, sau đó đăng ký vào một trong 22 vườn ươm của Khai Trí để được giúp hoàn thành mục tiêu đó. Hãy chọn cho mình bất cứ mục tiêu nào cho bạn một động lực tự học lớn nhất. Dưới đây chỉ là một số mục tiêu gợi ý:

1. TopicA.Actor.vn - Topic A for Actor.vn

2. TopicA.Actress.vn - Topic A for Actress.vn

3. TopicA.Adviser.vn - Topic A for Adviser.vn

4. TopicA.Agronomist.vn - Topic A for Agronomist.vn

5. TopicA.Architect.vn - Topic A for Architect.vn

6. TopicA.Artists.vn - Topic A for Artists.vn

7. TopicA.Athlete.vn - Topic A for Athlete.vn

8. TopicA.Biologist.vn - Topic A for Biologist.vn

9. TopicA.Buddhist.vn - Topic A for Buddhist.vn

10. TopicA.Builder.vn - Topic A for Builder.vn

11. TopicA.Chemist.vn - Topic A for Chemist.vn

12. TopicA.Composer.vn - Topic A for Composer.vn

13. TopicA.Culturalist.vn - Topic A for Culturalist.vn

14. TopicA.Dealer.vn - Topic A for Dealer.vn

15. TopicA.Designer.vn - Topic A for Designer.vn

16. TopicA.Economists.vn - Topic A for Economists.vn

17. TopicA.Electrician.vn - Topic A for Electrician.vn

18. TopicA.Engineer.vn - Topic A for Engineer.vn

19. TopicA.Geologist.vn - Topic A for Geologist.vn

20. TopicA.Healer.vn - Topic A for Healer.vn

21. TopicA.Historian.vn - Topic A for Historian.vn

22. TopicA.Interpreter.vn - Topic A for Interpreter.vn

23. TopicA.ITengineer.vn - Topic A for ITengineer.vn

24. TopicA.Jurist.vn - Topic A for Jurist.vn

25. TopicA.Lecturer.vn - Topic A for Lecturer.vn

26. TopicA.LightWorker.vn - Topic A for LightWorker.vn

27. TopicA.Linguist.vn - Topic A for Linguist.vn

28. TopicA.Marketeer.vn - Topic A for Marketeer.vn

29. TopicA.Mathematician.vn - Topic A for Mathematician.vn

30. TopicA.Mechanic.vn - Topic A for Mechanic.vn

31. TopicA.Meditator.vn - Topic A for Meditator.vn

32. TopicA.Monk.vn - Topic A for Monk.vn

33. TopicA.Painter.vn - Topic A for Painter.vn

34. TopicA.Philosopher.vn - Topic A for Philosopher.vn

35. TopicA.Physician.vn - Topic A for Physician.vn

36. TopicA.Physicist.vn - Topic A for Physicist.vn

37. TopicA.Politician.vn - Topic A for Politician.vn

38. TopicA.Professor.vn - Topic A for Professor.vn

39. TopicA.Psychologist.vn - Topic A for Psychologist.vn

40. TopicA.Pupil.vn - Topic A for Pupil.vn

41. TopicA.Recruiters.vn - Topic A for Recruiters.vn

42. TopicA.Reporter.vn - Topic A for Reporter.vn

43. TopicA.Roboticist.vn - Topic A for Roboticist.vn

44. TopicA.Scientist.vn - Topic A for Scientist.vn

45. TopicA.Singer.vn - Topic A for Singer.vn

46. TopicA.Sociologist.vn - Topic A for Sociologist.vn

47. TopicA.Speaker.vn - Topic A for Speaker.vn

48. TopicA.StarSeed.vn - Topic A for StarSeed.vn

49. TopicA.Strategist.vn - Topic A for Strategist.vn

50. TopicA.Teacher.vn - Topic A for Teacher.vn

51. TopicA.Technologist.vn - Topic A for Technologist.vn

52. TopicA.Theologian.vn - Topic A for Theologian.vn

53. TopicA.VietCook.vn - Topic A for VietCook.vn

54. TopicA.Volunteer.vn - Topic A for Volunteer.vn

55. TopicA.Worker.vn - Topic A for Worker.vn

Xem hướng dẫn thực hiện đề tài này tại TopicB.Khaitri.net
Topic B tương đương với lập doanh nghiệp hoặc khởi nghiệp để đáp ứng một nhu cầu hoặc giải quyết một vấn đề. Topic B dành cho những người đang hành nghề, tức là đã hoàn thành Topic A. Mỗi team sẽ thuộc vào một cộng đồng để liên kết chặt chẽ với các cá nhân và team khác trong cộng đồng đó. 
Mỗi team sẽ có một tên miền dẫn về tài khoản của team.

Ví dụ, nếu bạn chọn tên thương hiệu của team là ABC và team của bạn thuộc cộng đồng Healing.vn thì tên miền team của bạn sẽ là ABC.Healing.vn 

B1.Khaitri.net - Tái cấu trúc và chuyển đổi số cho doanh nghiệp để thích ứng với thời đại biến động

TopicB.TechUni.vn - Lập team công nghệ thuộc TechUni.vn

TopicB.EJournal.vn - Lập tạp chí điện tử thuộc EJournal.vn

TopicB.TopWork.vn - Lập team tuyển dụng thuộc TopWork.vn

TopicB.Institutes.vn - Lập trung tâm nghiên cứu thuộc Institutes.vn

TopicB.Newfarm.vn - Lập trang trại thuận tự nhiên thuộc Newfarm.vn

TopicB.Healing.vn - Lập trung tâm chữa lành thuộc Healing.vn

TopicB.Psychology.vn - Lập trung tâm tư vấn tâm lý thuộc Psychology.vn

TopicB.Meditation.vn  - Lập thiền viện thuộc Meditation.vn 

TopicB.WildLife.vn - Lập team bảo vệ môi trường thuộc WildLife.vn

TopicB.SpaceShip.vn  - Lập hãng logistics thuộc SpaceShip.vn 

TopicB.Reviewers.vn - Lập team review sản phẩm dịch vụ thuộc Reviewers.vn 

TopicB.Brander.vn - Lập team Marketing và xây dựng thương hiệu thuộc Brander.vn 

TopicB.oStore.vn - Lập team kinh doanh thương mại thuộc oStore.vn 

TopicB.TinhXao.com - Lập thương hiệu cao cấp thuộc TinhXao.com 

TopicB.RaoNha.com - Lập team quản lý bất động sản thuộc RaoNha.com  

TopicB.SoiNha.com - Lập team thẩm định bất động sản thuộc SoiNha.com


TopicB.Electricity.vn - Lập nhà thầu năng lượng thuộc Electricity.vn 

TopicB.Structure.vn - Lập trung tâm tính toán và mô phỏng thuộc Structure.vn 

TopicB.Consultancy.vn - Lập văn phòng tư vấn thuộc Consultancy.vn 

Lập các team chuyên ngành thuộc các cộng đồng nghề nghiệp:


1. TopicB.Actor.vn - Lập team thuộc Actor.vn

2. TopicB.Actress.vn - Lập team thuộc Actress.vn

3. TopicB.Adviser.vn - Lập team thuộc Adviser.vn

4. TopicB.Agronomist.vn - Lập team thuộc Agronomist.vn

5. TopicB.Architect.vn - Lập team thuộc Architect.vn

6. TopicB.Artists.vn - Lập team thuộc Artists.vn

7. TopicB.Athlete.vn - Lập team thuộc Athlete.vn

8. TopicB.Biologist.vn - Lập team thuộc Biologist.vn

9. TopicB.Buddhist.vn - Lập team thuộc Buddhist.vn

10. TopicB.Builder.vn - Lập team thuộc Builder.vn

11. TopicB.Chemist.vn - Lập team thuộc Chemist.vn

12. TopicB.Composer.vn - Lập team thuộc Composer.vn

13. TopicB.Culturalist.vn - Lập team thuộc Culturalist.vn

14. TopicB.Dealer.vn - Lập team thuộc Dealer.vn

15. TopicB.Designer.vn - Lập team thuộc Designer.vn

16. TopicB.Economists.vn - Lập team thuộc Economists.vn

17. TopicB.Electrician.vn - Lập team thuộc Electrician.vn

18. TopicB.Engineer.vn - Lập team thuộc Engineer.vn

19. TopicB.Geologist.vn - Lập team thuộc Geologist.vn

20. TopicB.Healer.vn - Lập team thuộc Healer.vn

21. TopicB.Historian.vn - Lập team thuộc Historian.vn

22. TopicB.Interpreter.vn - Lập team thuộc Interpreter.vn

23. TopicB.ITengineer.vn - Lập team thuộc ITengineer.vn

24. TopicB.Jurist.vn - Lập team thuộc Jurist.vn

25. TopicB.Lecturer.vn - Lập team thuộc Lecturer.vn

26. TopicB.LightWorker.vn - Lập team thuộc LightWorker.vn

27. TopicB.Linguist.vn - Lập team thuộc Linguist.vn

28. TopicB.Marketeer.vn - Lập team thuộc Marketeer.vn

29. TopicB.Mathematician.vn - Lập team thuộc Mathematician.vn

30. TopicB.Mechanic.vn - Lập team thuộc Mechanic.vn

31. TopicB.Meditator.vn - Lập team thuộc Meditator.vn

32. TopicB.Monk.vn - Lập team thuộc Monk.vn

33. TopicB.Painter.vn - Lập team thuộc Painter.vn

34. TopicB.Philosopher.vn - Lập team thuộc Philosopher.vn

35. TopicB.Physician.vn - Lập team thuộc Physician.vn

36. TopicB.Physicist.vn - Lập team thuộc Physicist.vn

37. TopicB.Politician.vn - Lập team thuộc Politician.vn

38. TopicB.Professor.vn - Lập team thuộc Professor.vn

39. TopicB.Psychologist.vn - Lập team thuộc Psychologist.vn

40. TopicB.Pupil.vn - Lập team thuộc Pupil.vn

41. TopicB.Recruiters.vn - Lập team thuộc Recruiters.vn

42. TopicB.Reporter.vn - Lập team thuộc Reporter.vn

43. TopicB.Roboticist.vn - Lập team thuộc Roboticist.vn

44. TopicB.Scientist.vn - Lập team thuộc Scientist.vn

45. TopicB.Singer.vn - Lập team thuộc Singer.vn

46. TopicB.Sociologist.vn - Lập team thuộc Sociologist.vn

47. TopicB.Speaker.vn - Lập team thuộc Speaker.vn

48. TopicB.StarSeed.vn - Topic A for StarSeed.vn

49. TopicB.Strategist.vn - Topic A for Strategist.vn

50. TopicB.Teacher.vn - Lập team thuộc Teacher.vn

51. TopicB.Technologist.vn - Lập team thuộc Technologist.vn

52. TopicB.Theologian.vn - Lập team thuộc Theologian.vn

53. TopicB.VietCook.vn - Lập team thuộc VietCook.vn

54. TopicB.Volunteer.vn - Lập team thuộc Volunteer.vn

55. TopicB.Worker.vn - Lập team thuộc Worker.vn

Xem hướng dẫn thực hiện đề tài này tại TopicC.Khaitri.net 
Trường tự học trực tuyến trong Khai Trí tương đương với một trường phổ thông hoặc một trường đại học đa ngành. 

Trường tự học trong Khai Trí chính là nơi giúp các học viên thực hiện các đề tài của mình, còn các vườn ươm chỉ định hướng và tổ chức xét tốt nghiệp để cấp bằng cho các học viên. Các trường tự học sẽ được cấp chứng chỉ tại Diploma.vn, còn các vườn ươm sẽ được cấp bằng tại Degree.vn. Các học viên cần có đủ các chứng chỉ thì mới được cấp bằng. 

Bạn có thể mở một trường tự học mới của riêng mình hoặc quản lý một trong các trường tự học sau do Khai Trí thành lập cho các trường đại học lớn nhất Việt Nam. Ví dụ trường đại học Kiến trúc TP HCM có tên miền UAH.edu.vn thì trường tự học trực tuyến Kiến trúc TP HCM sẽ có tên miền UAH.Eedu.vn, đây là nơi giúp các sinh viên và cựu sinh viên của trường ĐH Kiến trúc TP HCM có khả năng tự học trên môi trường trực tuyến. 

C1.Khaitri.net - Tái cấu trúc và chuyển đổi số cho trường đại học để thích ứng với thời đại biến động

C2.Khaitri.net - Tái cấu trúc và chuyển đổi số cho tổ chức giáo dục tư nhân để thích ứng với thời đại biến động

C1.Eedu.vn – Quản lý UAH.Eedu.vn - Trường tự học trực tuyến Kiến Trúc TP HCM

C2.Eedu.vn – Quản lý HUST.Eedu.vn - Trường tự học trực tuyến Bách Khoa Hà Nội

C3.Eedu.vn – Quản lý HCMUT.Eedu.vn - Trường tự học trực tuyến Bách khoa TP HCM

C4.Eedu.vn – Quản lý CTU.Eedu.vn - Trường tự học trực tuyến Cần Thơ

C5.Eedu.vn – Quản lý FTU.Eedu.vn - Trường tự học trực tuyến Ngoại Thương

C6.Eedu.vn – Quản lý HNUE.Eedu.vn - Trường tự học trực tuyến Sư phạm Hà Nội

C7.Eedu.vn – Quản lý HCMUE.Eedu.vn - Trường tự học trực tuyến Sư phạm TP HCM

C8.Eedu.vn – Quản lý TDTU.Eedu.vn - Trường tự học trực tuyến Tôn Đức Thắng

C9.Eedu.vn – Quản lý HCMUTE.Eedu.vn - Trường tự học trực tuyến Sư phạm kỹ thuật TP HCM

C10.Eedu.vn – Quản lý UEH.Eedu.vn - Trường tự học trực tuyến Kinh tế TP HCM

C11.Eedu.vn – Quản lý HCMUS.Eedu.vn - Trường tự học trực tuyến Khoa học tự nhiên TP HCM

C12.Eedu.vn – Quản lý NUCE.Eedu.vn - Trường tự học trực tuyến Xây Dựng Hà Nội

C13.Eedu.vn – Quản lý UTC.Eedu.vn - Trường tự học trực tuyến Giao thông vận tải

C14.Eedu.vn – Quản lý HVTC.Eedu.vn - Trường tự học trực tuyến Tài chính

C15.Eedu.vn – Quản lý NEU.Eedu.vn - Trường tự học trực tuyến Kinh tế quốc dân

C16.Eedu.vn – Quản lý TNU.Eedu.vn - Trường tự học trực tuyến Thái Nguyên

C17.Eedu.vn – Quản lý HOU.Eedu.vn - Trường tự học trực tuyến Mở Hà Nội

C18.Eedu.vn – Quản lý VNUA.Eedu.vn - Trường tự học trực tuyến Nông nghiệp Việt Nam

C19.Eedu.vn – Quản lý HCMUAF.Eedu.vn - Trường tự học trực tuyến Nông lâm TP HCM

C20.Eedu.vn – Quản lý NTU.Eedu.vn - Trường tự học trực tuyến Nha Trang

C21.Eedu.vn – Quản lý HCMULAW.Eedu.vn - Trường tự học trực tuyến Luật TP HCM

C22.Eedu.vn – Quản lý USSH.VNU.Eedu.vn - Trường tự học trực tuyến KHXH&NV Hà Nội

C23.Eedu.vn – Quản lý HCMUSSH.Eedu.vn - Trường tự học trực tuyến KHXH&NV TP HCM

C24.Eedu.vn – Quản lý OU.Eedu.vn - Trường tự học trực tuyến Mở TP HCM

C25.Eedu.vn – Quản lý TLU.Eedu.vn - Trường tự học trực tuyến Thủy Lợi

C26.Eedu.vn – Quản lý HLU.Eedu.vn - Trường tự học trực tuyến Luật Hà Nội

C27.Eedu.vn – Quản lý VANLANGUNI.Eedu.vn - Trường tự học trực tuyến Văn Lang

C28.Eedu.vn – Quản lý HAU.Eedu.vn - Trường tự học trực tuyến Kiến Trúc Hà Nội

C29.Eedu.vn – Quản lý HCMUFA.Eedu.vn - Trường tự học trực tuyến Mỹ Thuật TP HCM

C30.Eedu.vn – Quản lý HUTECH.Eedu.vn - Trường tự học trực tuyến HUTECH 

Xem hướng dẫn thực hiện đề tài này tại TopicD.Khaitri.net
 

D1.Khaitri.net - Tái cấu trúc và chuyển đổi số cho các hiệp hội truyền thống
Đây là đề tài hướng dẫn các hiệp hội truyền thống chuyển đổi thành một nền tảng kết nối mọi người với những thành viên trong hiệp hội của mình bằng nền tảng công nghệ của Khai Trí.

D2.Khaitri.net - Tái cấu trúc và chuyển đổi số cho các làng nghề truyền thống
Đây là đề tài hướng dẫn cách chuyển đổi số cho các làng nghề truyền thống để tạo thành một nền tảng kết nối với khách hàng khắp nơi trên thế giới.

D1.Valley.vn – Lập Làng Khai Trí
Đây là các ngôi làng thuận tự nhiên dành cho các thành viên của Khai Trí có nhu cầu làm việc từ xa và sống trong môi trường thuận tự nhiên tại các vùng ven.

D2.Valley.vn – Valley of human
Đây là đề tài thành lập một ‘thung lũng’ của những người tinh hoa trong một lĩnh vực nào đó.

D3.Valley.vn – Valley of thing
Đây là đề tài thành lập một ‘thung lũng’ của những sản phẩm hoặc dịch vụ chuyên biệt nào đó.

Xem hướng dẫn thực hiện đề tài này tại TopicE.Khaitri.net
Các vườn ươm chuyên ngành là nơi hướng dẫn các học viên thực hiện đề tài và tổ chức xét tốt nghiệp để cấp bằng tại Degree.vn cho các học viên. 
Hiện tại Khai Trí đang cần tìm các thành viên đồng kiến tạo làm ban quản trị của tất cả các vườn ươm chuyên ngành để Khai Trí có thể hoạt động chính thức. Các đề tài thuộc nhóm D:

E1.Khaitri.net - Quản lý Thinking.edu.vn - Nơi cài đặt hệ tư duy của Khai Trí

E2.Khaitri.net - Quản lý Living.edu.vn - Nơi dạy cách sống thuận tự nhiên

E3.Khaitri.net - Quản lý Pupil.edu.vn - Vườn ươm măng non / Pupil Incubator

E4.Khaitri.net - Quản lý Genius.edu.vn - Vườn ươm thiên tài / Genius Incubator

E5.Khaitri.net - Quản lý Educator.edu.vn - Vườn ươm Sư phạm / Educator Incubator

E6.Khaitri.net - Quản lý Construction.edu.vn - Vườn ươm Xây dựng / Incubator of Construction

E7.Khaitri.net - Quản lý Architecture.edu.vn - Vườn ươm Kiến trúc / Incubator of Architecture

E8.Khaitri.net - Quản lý Engineering.edu.vn - Vườn ươm Kỹ thuật và Công nghệ / Incubator of Engineering and Technology

E9.Khaitri.net - Quản lý Economy.edu.vn - Vườn ươm Kinh tế / Incubator of Economics

E10.Khaitri.net - Quản lý Commerce.edu.vn - Vườn ươm Thương mại / Incubator of Commerce

E11.Khaitri.net - Quản lý Manager.edu.vn - Vườn ươm Manager / Manager Incubator

E12.Khaitri.net - Quản lý Humanity.edu.vn - Vườn ươm xã hội và nhân văn / Incubator of Social Sciences and Humanities

E13.Khaitri.net - Quản lý Scientist.edu.vn - Vườn ươm Khoa học gia / Scientist Incubator

E14.Khaitri.net - Quản lý Medicine.edu.vn - Vườn ươm Y dược / Incubator of Medicine

E15.Khaitri.net - Quản lý FineArt.edu.vn - Vườn ươm Mỹ thuật / Incubator of Fine Art

E16.Khaitri.net - Quản lý Artist.edu.vn - Vườn ươm Nghệ sĩ / Artist Incubator

E17.Khaitri.net - Quản lý Sport.edu.vn - Vườn ươm thể thao / Incubator of Sport

E18.Khaitri.net - Quản lý Agriculture.edu.vn - Vườn ươm Nông nghiệp / Incubator of Agriculture

E19.Khaitri.net - Quản lý Reporter.edu.vn - Vườn ươm Truyền thông / Reporter Incubator

E20.Khaitri.net - Quản lý Worker.edu.vn - Vườn ươm Ong thợ / Worker Incubator

E21.Khaitri.net - Quản lý Chef.edu.vn - Vườn ươm đầu bếp / Chef Incubator

E22.Khaitri.net - Quản lý Meditation.edu.vn - Vườn ươm thiền sinh / Incubator of Meditation

E23.Khaitri.net - Quản lý Universe.edu.vn - Trường học Vũ Trụ

Xem hướng dẫn thực hiện đề tài này tại TopicF.Khaitri.net
Để Khai Trí có thể hoạt động chính thức, chúng tôi cần tìm các thành viên đồng kiến tạo để quản lý các cộng đồng và các ban trong Khai Trí. Vui lòng xem danh sách các cộng đồng và các ban phía trên trang này:
- 55 cộng đồng nghề nghiệp
- 15 cộng đồng dành cho các tổ chức
- 18 ban trong Khai Trí