Support.KhaiTri.net

Trung tâm trợ giúp và học liệu của Khai Trí

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ: info.Khaitri.net

Các vườn ươm và cộng đồng

Đây là nơi ươm mầm ra những thành viên cho các cộng đồng nghề nghiệp trong Khai Trí, tức là nơi tạo ra những nhân vật trong game Khai Trí. 

1. Thinking.edu.vn - Nơi cài đặt hệ tư duy của Khai Trí
Tất cả các thành viên của Khai Trí đều được cài đặt các hệ tư duy của Khai Trí tại đây

2. Living.edu.vn - Nơi học cách sống thuận tự nhiên của Khai Trí
Tất cả các thành viên của Khai Trí đều được học cách sống thuận tự nhiên tại đây

3. Pupil.edu.vn - Vườn ươm măng non Khai Trí / Khai-Tri Pupil Incubator
Ươm mầm Pupil.vn dành cho học sinh từ mầm non đến hết phổ thông

4. Genius.edu.vn - Vườn ươm Tinh-nhân 
(星人) Khai Trí / Khai-Tri Genius Incubator
Ươm mầm Starseed.vnLightWorker.vn và những người có năng khiếu hoặc có một nhiệm vụ cần thực hiện 

5. Educator.edu.vn - Vườn ươm Sư phạm Khai Trí / Khai-Tri Educator Incubator
Ươm mầm Teacher.vn, Lecturer.vnCounselor.vn và các ý tưởng trong ngành sư phạm

6. Construction.edu.vn - Vườn ươm Xây dựng Khai Trí / Khai-Tri Incubator of Construction
Ươm mầm Engineer.vn, Builder.vn và các ý tưởng trong ngành xây dựng & bất động sản

7. Architecture.edu.vn - Vườn ươm Kiến trúc Khai Trí / Khai-Tri Incubator of Architecture
Ươm mầm Architect.vn và các ý tưởng trong ngành kiến trúc, quy hoạch, nội thất, cảnh quan

8. TechUni.edu.vn Vườn ươm Kỹ thuật và Công nghệ Khai Trí / Khai-Tri Incubator of Engineering and Technology
Ươm mầm Engineer.vnITengineer.vnElectrician.vnMechanic.vnTechnologist.vnRoboticist.vn và các ý tưởng trong ngành kỹ thuật, công nghệ

9. Economy.edu.vn - Vườn ươm Kinh tế Khai Trí / Khai-Tri Incubator of Economics
Ươm mầm Economists.vn, và các ý tưởng trong ngành kinh tế

10. Commerce.edu.vn - Vườn ươm Thương mại Khai Trí / Khai-Tri Incubator of Commerce
Ươm mầm Dealer.vn, Marketeer.vn, Auditor.vn và các ý tưởng trong ngành thương mại

11. Manager.edu.vn - Vườn ươm Manager Khai Trí / Khai-Tri Manager Incubator
Ươm mầm Captain, Team Leader, Politician.vn, Inspector.vnStrategist.vn, Adviser.vn và các ý tưởng về quản trị

12. Humanity.edu.vn - Vườn ươm nhân văn Khai Trí / Khai-Tri Incubator of Humanities
Ươm mầm Sociologist.vnJurist.vnCulturalist.vnHistorian.vnPsychologist.vn,  Philosopher.vnLinguist.vnInterpreter.vnRecruiters.vn, Volunteer.vnTheologian.vn, Buddhist.vn, Meditator.vn, Monk.vn cho các Psychology.vn, Meditation.vn, History.vn, và Consultancy.vn


13. Scientist.edu.vn - Vườn ươm Khoa học gia Khai Trí / Khai-Tri Scientist Incubator
Ươm mầm Scientist.vn, Professor.vnMathematician.vnPhysicist.vnChemist.vnBiologist.vnGeographer.vn, Analyst.vn


14. Medicine.edu.vn - Vườn ươm Y dược Khai Trí / Khai-Tri Incubator of Medicine
Ươm mầm Physician.vnHealer.vn, và Therapist.vn cho các Healing.vn


15. FineArt.edu.vn - Vườn ươm Mỹ thuật Khai Trí / Khai-Tri Incubator of Fine Art
Ươm mầm Designer.vn, Painter.vn

16. Artist.edu.vn - Vườn ươm Nghệ sĩ Khai Trí / Khai-Tri Artist Incubator
Ươm mầm Artists.vnActor.vnSinger.vnComposer.vn

17. Sport.edu.vn - Vườn ươm thể thao Khai Trí / Khai-Tri Incubator of Sport
Ươm mầm Athlete.vn 


18. Agriculture.edu.vn - Vườn ươm Nông nghiệp Khai Trí / Khai-Tri Incubator of Agriculture
Ươm mầm Agronomist.vn và Forester.vn cho các NewFarm.vn

19. Reporter.edu.vn - Vườn ươm Truyền thông Khai Trí / Khai-Tri Reporter Incubator
Ươm mầm
 Reporter.vnSpeaker.vn và các ý tưởng trong ngành truyền thông

20. Worker.edu.vn - Vườn ươm Ong thợ Khai Trí / Khai-Tri Worker Incubator
Ươm mầm Worker.vn và Shippers.vn 

21. Chef.edu.vn - Vườn ươm đầu bếp Khai Trí / Khai-Tri Chef Incubator
Ươm mầm Vietcook.vn 

22. Meditation.edu.vn - Vườn ươm thiền sinh Khai Trí / Khai-Tri Incubator of Meditation
Ươm mầm Meditator.vn 

CÁC 'HẠT GIỐNG' CỦA KHAI TRÍ

1. Pupil.vn - Khai-Tri Pupil community

2. StarSeed.vn - Khai-Tri Starseed community

3. LightWorker.vn - Khai-Tri Lightworker community

CÁC CHUYÊN GIA:

4. Professor.vn - Khai-Tri Professor community

5. Counselor.vn - Khai-Tri Student Counselor

6. Adviser.vn - Khai-Tri Adviser community

7. Strategist.vn - Khai-Tri Strategist community

8. Inspector.vn - Khai-Tri Inspector community

9. Analyst.vn - Khai-Tri Analyst community

NGÀNH SƯ PHẠM:

10. Teacher.vn - Khai-Tri Teacher community

11. Lecturer.vn - Khai-Tri Lecturer community

NGÀNH KINH TẾ:

12. Marketeer.vn - Khai-Tri Marketeer community

13. Dealer.vn - Khai-Tri Dealer community

14. Auditor.vn - Khai-Tri Auditor community

15. Economists.vn - Khai-Tri Economists community

NGÀNH KHOA HỌC TỰ NHIÊN:

16. Scientist.vn - Khai-Tri Scientist community

17. Mathematician.vn - Khai-Tri Mathematician community

18. Physicist.vn - Khai-Tri Physicist community

19. Chemist.vn - Khai-Tri Chemist community

20. Biologist.vn - Khai-Tri Biologist community

21. Geographer.vn - Khai-Tri Geographer community

NGÀNH Y DƯỢC:

22. Healer.vn - Khai-Tri Healer community

23. Physician.vn - Khai-Tri Physician community

24. Therapist.vn - Khai-Tri Therapist community

NGÀNH KỸ THUẬT:

25. Engineer.vn - Khai-Tri Engineer community

26. ITengineer.vn - Khai-Tri ITengineer community

27. Agronomist.vn - Khai-Tri Agronomist community

28. Electrician.vn - Khai-Tri Electrician community

29. Mechanic.vn - Khai-Tri Mechanic community

30. Technologist.vn - Khai-Tri Technologist community

31. Roboticist.vn - Khai-Tri Roboticist community

NGÀNH KIẾN TRÚC - XÂY DỰNG - BẤT ĐỘNG SẢN:

32. Architect.vn - Khai-Tri Architect community

33. Builder.vn - Khai-Tri Builder community

NGÀNH NGHỆ THUẬT:

34. Designer.vn - Khai-Tri Designer community

35. Artists.vn - Khai-Tri Artists community

36. Actor.vn - Khai-Tri Actor community

37. Singer.vn - Khai-Tri Singer community

38. Composer.vn - Khai-Tri Composer community

39. Painter.vn - Khai-Tri Painter community

NGÀNH VĂN HÓA - XÃ HỘI - THỂ THAO:

40. Politician.vn - Khai-Tri Politician community

41. Reporter.vn - Khai-Tri Reporter community

42. Jurist.vn - Khai-Tri Jurist community

43. Philosopher.vn - Khai-Tri Philosopher community

44. Sociologist.vn - Khai-Tri Sociologist community

45. Culturalist.vn - Khai-Tri Culturalist community

46. Psychologist.vn - Khai-Tri Psychologist community

47. Linguist.vn - Khai-Tri Linguist community

48. Recruiters.vn - Khai-Tri Recruiters community

49. Speaker.vn - Khai-Tri Speaker community

50. Interpreter.vn - Khai-Tri Interpreter community

51. Historian.vn - Khai-Tri Historian community

52. Athlete.vn - Khai-Tri Athlete community

53. Volunteer.vn - Khai-Tri Volunteer community

54. Theologian.vn - Khai-Tri Theologian community

55. Meditator.vn - Khai-Tri Meditator community

56. Buddhist.vn - Khai-Tri Buddhist community

57. Monk.vn - Khai-Tri Monk community

CÁC NGHỀ NGHIỆP PHỔ THÔNG:

58. Worker.vn - Khai-Tri Worker community

59. VietCook.vn - Khai-Tri VietCook community

60. Forester.vn - Khai-Tri Forester community

61. Shippers.vn - Khai-Tri Shippers community

62. Sailor.vn - Khai-Tri Sailor Community

1. TechUni.vn - Khai-Tri Technology Community

2. Newfarm.vn - Khai-Tri NewFarm Community

3. Healing.vn - Khai-Tri Healing Community

4. Biology.vn - Khai-Tri Biology Consultants Community

5. Geography.vn - Khai-Tri Geography Consultants Community

6. Psychology.vn - Khai-Tri Psychology Consultants Community

7. TopWork.vn - Khai-Tri Recruitment Agencies

8. EJournal.vn - Khai-Tri Electronic Journal 

9. Consultancy.vn - Khai-Tri Consultancies 

10. Reviewers.vn - Khai-Tri Reviewers Community

11. Say.edu.vn - Khai-Tri Educational Review

12. Brander.vn - Khai-Tri Brand Builder Community

13. Valley.vn - Khai-Tri Valley

14. League.vn - Khai-Tri League

15. Meditation.vn - Khai-Tri Meditation Places 

16. WildLife.vn - Khai-Tri Wildlife Conservation Community

17. Electricity.vnKhai-Tri Electrical contractors Community

18. Structure.vnKhai-Tri Calculation and simulation Community

19. OStore.vn - Khai-Tri Online Store

20. Museum.vn - Khai-Tri Online Museum

21. TinhXao.com - Cộng đồng Tinh Xảo

22. RaoNha.comCộng đồng Quản lý bất động sản Rao Nhà 

23. SoiNha.comCộng đồng Thẩm định bất động sản Soi Nhà

24. TextBook.vn - Khai-Tri TextBook

Nếu ý tưởng của bạn được ươm mầm tại Khai Trí thì nó sẽ xuất hiện ở đây. Các thành viên đều có thể đăng ký tham gia vào một trong các dự án này hoặc lập một team thuộc một dự án nào đó. 

1. Sponsor.vn - Khai-Tri Sponsor

2. History.vn - Khai-Trí History

3. Opinion.vn - Khai-Tri Opinion

4. Lesson.vn - Khai-Trí Lesson

5. Obook.vn - Khai-Tri Online Book

6. Prize.vn - Khai-Trí Prize

7. Diploma.vnKhai-Trí Diploma

8. Degree.vnKhai-Trí Degree

9. WikiKhaitri.netTừ Điển Khai Trí

10. Class.Khaitri.net - Khai-Tri Class

11. Institutes.vnKhai-Tri Research Groups

12. EPublisher.vn - Khai-Tri Electronic Publisher

13. Build.vn - Vietnamese Building information

14. invitation.vn - Khai-Tri invitation

15. Ename.vn - Khai-Tri Electronic Name (E-Name)

16. Promotion.vn - Khai-Tri Promotion

17. Election.vn - Ban bầu cử Khai Trí

18. Agreement.vn - Thỏa thuận Khai Trí

Trường tự học của Khai Trí là nơi giúp cho sinh viên của các trường đại học chuyển từ cách 'học một lần dùng cả đời' (one-time learning) sang cách 'tự học suốt đời' (life-long learning) để có thể thích nghi với thời đại biến động. Mỗi trường đại học sẽ có một trường tự học tương ứng. Dưới đây là 30 trường tự học dành cho 30 trường đại học lớn nhất Việt Nam. Nếu tên miền của trường đại học là ABC.edu.vn thì chỉ cần thêm một chữ "e" vào trước chữ "edu" (ABC.Eedu.vn) thì sẽ đến trường tự học dành cho trường đại học đó trên Khaitri.net. 

Hiện tại Khai Trí đang tuyển ban quản trị cho 4 trường tự học thử nghiệm (có gắn link màu xanh bên dưới)

1. UAH.Eedu.vn - Trường tự học Kiến Trúc TP HCM

2. HUST.Eedu.vn - Trường tự học Bách Khoa Hà Nội

3. HCMUT.Eedu.vn - Trường tự học Bách khoa TP HCM

4. CTU.Eedu.vn - Trường tự học Cần Thơ

5. FTU.Eedu.vn - Trường tự học Ngoại Thương

6. HNUE.Eedu.vn - Trường tự học Sư phạm Hà Nội

7. HCMUE.Eedu.vn - Trường tự học Sư phạm TP HCM

8. TDTU.Eedu.vn - Trường tự học Tôn Đức Thắng

9. HCMUTE.Eedu.vn - Trường tự học Sư phạm kỹ thuật TP HCM

10. UEH.Eedu.vn - Trường tự học Kinh tế TP HCM

11. HCMUS.Eedu.vn - Trường tự học Khoa học tự nhiên TP HCM

12. NUCE.Eedu.vn - Trường tự học Xây Dựng Hà Nội

13. UTC.Eedu.vn - Trường tự học Giao thông vận tải

14. HVTC.Eedu.vn - Trường tự học Tài chính

15. NEU.Eedu.vn - Trường tự học Kinh tế quốc dân

16. TNU.Eedu.vn - Trường tự học Thái Nguyên

17. HOU.Eedu.vn - Trường tự học Mở Hà Nội

18. VNUA.Eedu.vn - Trường tự học Nông nghiệp Việt Nam

19. HCMUAF.Eedu.vn - Trường tự học Nông lâm TP HCM

20. NTU.Eedu.vn - Trường tự học Nha Trang

21. HCMULAW.Eedu.vn - Trường tự học Luật TP HCM

22. USSH.VNU.Eedu.vn - Trường tự học KHXH&NV Hà Nội

23. HCMUSSH.Eedu.vn - Trường tự học KHXH&NV TP HCM

24. OU.Eedu.vn - Trường tự học Mở TP HCM

25. TLU.Eedu.vn - Trường tự học Thủy Lợi

26. HLU.Eedu.vn - Trường tự học Luật Hà Nội

27. VANLANGUNI.Eedu.vn - Trường tự học Văn Lang

28. HAU.Eedu.vn - Trường tự học Kiến Trúc Hà Nội

29. HCMUFA.Eedu.vn - Trường tự học Mỹ Thuật TP HCM

30. HUTECH.Eedu.vn - Trường tự học HUTECH

Những câu hỏi thường gặp

Bạn có thể truy cập nhanh, chia sẻ hoặc trích dẫn các trang thông tin sau một cách nhanh chóng bằng các tên miền phía trước:

Rule.Khaitri.net - Nội quy chung trong Khai Trí 

About.Khaitri.net / GioiThieu.Khaitri.net – Giới thiệu về Khai Trí

Game.Khaitri.net - Hướng dẫn chơi game Khai Trí

Register.Khaitri.net / Dangky.Khaitri.net - Đăng ký tham gia vào Khai Trí

Recommend.Khaitri.net / TienCu.Khaitri.net - TIẾN CỬ thành viên ưu tú vào Khai Trí

Ask.Khaitri.net / Hoi.Khaitri.net – Gửi câu hỏi hoặc vấn đề của bạn đến Khai Trí

Report.Khaitri.net / ToCao.Khaitri.net – Tố cáo thành viên của Khai Trí

info.Khaitri.net / LienHe.Khaitri.net - Thông tin liên hệ với Khai Trí

Support.KhaiTri.net / ThuVien.KhaiTri.net - Trung tâm trợ giúp và kho học liệu của Khai Trí

Sponsor.Khaitri.net / TaiTro.Khaitri.net – Tài trợ cho Khai Trí

Members.Khaitri.net – Danh sách thành viên Khai Trí

ThuyThu.Khaitri.net - Danh sách thủy thủ Khai Trí

ThuyenTruong.Khaitri.net - Danh sách thuyền trưởng Khai Trí

Class.Khaitri.net – Danh sách các lớp học Khai Trí

Scholarship.Khaitri.net / HocBong.Khaitri.net - Học bổng Khai Trí

Groups.Khaitri.net - Danh sách các group chuyên ngành trong Khai Trí

GroupFB.Khaitri.net - Danh sách các group Facebook của Khai Trí

Teams.Khaitri.net - Danh sách các team trong Khai Trí

Admin.Khaitri.net - Danh sách Ban quản trị của Khai Trí

Event.Khaitri.net – Lịch các sự kiện của Khai Trí

Projects.Khaitri.net – Các dự án tại Khai Trí

Election.Khaitri.net - Luật tranh cử tại Khai Trí

Post.Khaitri.net - Hướng dẫn đăng bài

W.Khaitri.net - Hướng dẫn tạo website riêng

Search.Khaitri.net - Cách tìm Mentor, Mentee, ứng viên, và tìm việc làm

SelfAnswer.Khaitri.net – Các câu hỏi tự trả lời tại Khai Trí

ForMedia.Khaitri.net – Góc dành cho truyền thông báo chí

Blacklist.Khaitri.net – Nhà tù Vĩnh Hằng của Khai Trí

NỘI QUY CỦA KHAI TRÍ:


Rule.Khaitri.net - Nội quy chung trong Khai Trí 

R01.Khaitri.net - Tên gọi của thành viên trong Khai Trí

R02.Khaitri.net - Phí thành viên

R03.Khaitri.net - Bằng cấp tại Khai Trí

R04.Khaitri.net - Hướng dẫn sử dụng Email của Khai Trí

R05.Khaitri.net - Bộ nhận diện thương hiệu của thành viên Khai Trí

R06.Khaitri.net - Cách tham gia vào các Group Facebook của Khai Trí

R07.Khaitri.net - Cách xuất bản bài báo tại Khai Trí

R08.Khaitri.net - Luật biểu tình tại Khai Trí

R09.Khaitri.net - Luật bảo hộ tại Khai Trí

R10.Khaitri.net - Luật liên minh tại Khai Trí

R12.Khaitri.net - Luật không xâm phạm

R13.Khaitri.net - Luật chống tiêu cực

Dành cho tất cả mọi thành viên:

OS.Khaitri.net - Hệ điều hành Khai Trí là gì?

OS1.Khaitri.net - Hệ tư duy Ứng Biến

OS2.Khaitri.net - Hệ tư duy Game Thủ

OS3.Khaitri.net - Hệ tư duy Thuận Tự Nhiên

Dành cho Starseed.vnLightworker.vn:
 

M01.Khaitri.net – Thông điệp đầu tiên từ Hội Đồng Khai Trí

M02.Khaitri.net – Trường học Trái Đất

M03.Khaitri.net – ‘Hack tài khoản’ và Hệ điều hành Khai Trí

M04.Khaitri.net – Vì sao Việt Nam được chọn

Đề tài tốt nghiệp

Xem hướng dẫn thực hiện đề tài này tại TopicA.Khaitri.net 
Topic A tương đương với chương trình đại học hoặc học nghề. Trước tiên bạn cần chọn cho mình một mục tiêu để tự học, sau đó đăng ký vào một trong các vườn ươm của Khai Trí để được giúp hoàn thành mục tiêu đó. 

Lưu ý: hiện tại Khai Trí chỉ hướng dẫn các đề tài thuộc nhóm ngành xây dựng, kiến trúc, bất động sản (các đề tài có gắn link màu xanh bên dưới). 

CÁC 'HẠT GIỐNG' CỦA KHAI TRÍ

1. TopicA.Pupil.vn - Topic A for Pupil.vn 

2. TopicA.StarSeed.vn - Topic A for StarSeed.vn 

3. TopicA.LightWorker.vn - Topic A for LightWorker.vn 

CÁC CHUYÊN GIA:

4. TopicA.Professor.vn - Topic A for Professor.vn 

5. TopicA.Counselor.vn - Topic A for Counselor.vn 

6. TopicA.Adviser.vn - Topic A for Adviser.vn 

7. TopicA.Strategist.vn - Topic A for Strategist.vn 

8. TopicA.Inspector.vn - Topic A for Inspector.vn 

9. TopicA.Analyst.vn - Topic A for Analyst.vn 

NGÀNH SƯ PHẠM:

10. TopicA.Teacher.vn - Topic A for Teacher.vn 

11. TopicA.Lecturer.vn - Topic A for Lecturer.vn 

NGÀNH KINH TẾ:

12. TopicA.Marketeer.vn - Topic A for Marketeer.vn 

13. TopicA.Dealer.vn - Topic A for Dealer.vn 

14. TopicA.Auditor.vn - Topic A for Auditor.vn 

15. TopicA.Economists.vn - Topic A for Economists.vn

NGÀNH KHOA HỌC TỰ NHIÊN:

16. TopicA.Scientist.vn - Topic A for Scientist.vn 

17. TopicA.Mathematician.vn - Topic A for Mathematician.vn

18. TopicA.Physicist.vn - Topic A for Physicist.vn 

19. TopicA.Chemist.vn - Topic A for Chemist.vn 

20. TopicA.Biologist.vn - Topic A for Biologist.vn 

21. TopicA.Geographer.vn - Topic A for Geographer.vn 

NGÀNH Y DƯỢC:

22. TopicA.Healer.vn - Topic A for Healer.vn 

23. TopicA.Physician.vn - Topic A for Physician.vn 

24. TopicA.Therapist.vn - Topic A for Therapist.vn 

NGÀNH KỸ THUẬT:

25. TopicA.Engineer.vn - Topic A for Engineer.vn 

26. TopicA.ITengineer.vn - Topic A for ITengineer.vn 

27. TopicA.Agronomist.vn - Topic A for Agronomist.vn 

28. TopicA.Electrician.vn - Topic A for Electrician.vn 

29. TopicA.Mechanic.vn - Topic A for Mechanic.vn 

30. TopicA.Technologist.vn - Topic A for Technologist.vn

31. TopicA.Roboticist.vn - Topic A for Roboticist.vn 

NGÀNH KIẾN TRÚC - XÂY DỰNG - BẤT ĐỘNG SẢN:

32. TopicA.Architect.vn - Topic A for Architect.vn 

33. TopicA.Builder.vn - Topic A for Builder.vn 

NGÀNH NGHỆ THUẬT:

34. TopicA.Designer.vn - Topic A for Designer.vn 

35. TopicA.Artists.vn - Topic A for Artists.vn 

36. TopicA.Actor.vn - Topic A for Actor.vn 

37. TopicA.Singer.vn - Topic A for Singer.vn 

38. TopicA.Composer.vn - Topic A for Composer.vn 

39. TopicA.Painter.vn - Topic A for Painter.vn 

NGÀNH VĂN HÓA - XÃ HỘI - THỂ THAO:

40. TopicA.Politician.vn - Topic A for Politician.vn 

41. TopicA.Reporter.vn - Topic A for Reporter.vn 

42. TopicA.Jurist.vn - Topic A for Jurist.vn 

43. TopicA.Philosopher.vn - Topic A for Philosopher.vn 

44. TopicA.Sociologist.vn - Topic A for Sociologist.vn 

45. TopicA.Culturalist.vn - Topic A for Culturalist.vn 

46. TopicA.Psychologist.vn - Topic A for Psychologist.vn 

47. TopicA.Linguist.vn - Topic A for Linguist.vn 

48. TopicA.Recruiters.vn - Topic A for Recruiters.vn 

49. TopicA.Speaker.vn - Topic A for Speaker.vn 

50. TopicA.Interpreter.vn - Topic A for Interpreter.vn 

51. TopicA.Historian.vn - Topic A for Historian.vn 

52. TopicA.Athlete.vn - Topic A for Athlete.vn 

53. TopicA.Volunteer.vn - Topic A for Volunteer.vn 

54. TopicA.Theologian.vn - Topic A for Theologian.vn 

55. TopicA.Meditator.vn - Topic A for Meditator.vn 

56. TopicA.Buddhist.vn - Topic A for Buddhist.vn 

57. TopicA.Monk.vn - Topic A for Monk.vn 

CÁC NGHỀ NGHIỆP KHÁC:

58. TopicA.Worker.vn - Topic A for Worker.vn 

59. TopicA.VietCook.vn - Topic A for VietCook.vn 

60. TopicA.Forester.vn - Topic A for Forester.vn

61. TopicA.Shippers.vn - TopicA for Shippers.vn

Xem hướng dẫn thực hiện đề tài này tại TopicB.Khaitri.net
Topic B tương đương với lập doanh nghiệp hoặc khởi nghiệp để đáp ứng một nhu cầu hoặc giải quyết một vấn đề. Mỗi team sẽ thuộc vào một cộng đồng để liên kết chặt chẽ với các cá nhân và team khác trong cộng đồng đó. 
Mỗi team sẽ có một tên miền dẫn về tài khoản của team.Ví dụ, nếu bạn chọn tên thương hiệu của team là ABC và team của bạn thuộc cộng đồng Healing.vn thì tên miền team của bạn sẽ là ABC.Healing.vn 

Lưu ý: hiện tại Khai Trí chỉ hướng dẫn những đề tài thuộc ngành xây dựng, kiến trúc, bất động sản (những đề tài có gắn link màu xanh bên dưới)

B1.Khaitri.net - Tái cấu trúc và chuyển đổi số cho doanh nghiệp để thích ứng với thời đại biến động

LẬP CÁC TEAM THUỘC CÁC CỘNG ĐỒNG TRỌNG ĐIỂM

1. TopicB.TechUni.vn - Lập team công nghệ thuộc TechUni.vn

2. TopicB.Newfarm.vn - Lập trang trại thuận tự nhiên thuộc Newfarm.vn

3. TopicB.Healing.vn - Lập trung tâm chữa lành thuộc Healing.vn

4. TopicB.Biology.vn - Lập team tư vấn sinh học thuộc Biology.vn 

5. TopicB.Geography.vn - Lập team tư vấn địa lý thuộc Geography.vn

6. TopicB.Psychology.vn - Lập trung tâm tư vấn tâm lý thuộc Psychology.vn

7. TopicB.TopWork.vn - Lập team tuyển dụng thuộc TopWork.vn

8. TopicB.EJournal.vn - Lập tạp chí điện tử thuộc EJournal.vn

9. TopicB.Consultancy.vn - Lập văn phòng tư vấn thuộc Consultancy.vn 

10. TopicB.Reviewers.vn - Lập team review sản phẩm dịch vụ thuộc Reviewers.vn 

11. TopicB.Say.edu.vn - Lập team review giáo dục thuộc Say.edu.vn

12. TopicB.Brander.vn - Lập team Marketing và xây dựng thương hiệu thuộc Brander.vn 

13. TopicB.Meditation.vn  - Lập thiền viện thuộc Meditation.vn 

14. TopicB.WildLife.vn - Lập team bảo vệ môi trường thuộc WildLife.vn


15. TopicB.Electricity.vn - Lập nhà thầu năng lượng thuộc Electricity.vn 

16. TopicB.Structure.vn - Lập trung tâm tính toán và mô phỏng thuộc Structure.vn 


17. TopicB.oStore.vn - Lập team kinh doanh thương mại thuộc oStore.vn 

18. TopicB.Museum.vn - Lập team bảo tàng thuộc Museum.vn


19. TopicB.TinhXao.com - Lập thương hiệu cao cấp thuộc TinhXao.com

20. TopicB.RaoNha.com - Lập team quản lý bất động sản thuộc RaoNha.com  

21. TopicB.SoiNha.com - Lập team thẩm định bất động sản thuộc SoiNha.com

22.
TopicB.TextBook.vn - Lập team xuất bản sách giáo khoa Khai Trí


LẬP CÁC TEAM THUỘC CÁC CỘNG ĐỒNG NGHỀ NGHIỆP
 

1. TopicB.Pupil.vn - Lập team thuộc Pupil.vn 

2. TopicB.StarSeed.vn - Lập team thuộc StarSeed.vn

3. TopicB.LightWorker.vn - Lập team thuộc LightWorker.vn 

CÁC CHUYÊN GIA:

4. TopicB.Professor.vn - Lập team thuộc Professor.vn 

5. TopicB.Counselor.vn - Lập team thuộc Counselor.vn 

6. TopicB.Adviser.vn - Lập team thuộc Adviser.vn 

7. TopicB.Strategist.vn - Lập team thuộc Strategist.vn 

8. TopicB.Inspector.vn - Lập team thuộc Inspector.vn 

9. TopicB.Analyst.vn - Lập team thuộc Analyst.vn 

NGÀNH SƯ PHẠM:

10. TopicB.Teacher.vn - Lập team thuộc Teacher.vn 

11. TopicB.Lecturer.vn - Lập team thuộc Lecturer.vn 

NGÀNH KINH TẾ:

12. TopicB.Marketeer.vn - Lập team thuộc Marketeer.vn 

13. TopicB.Dealer.vn - Lập team thuộc Dealer.vn 

14. TopicB.Auditor.vn - Lập team thuộc Auditor.vn 

15. TopicB.Economists.vn - Lập team thuộc Economists.vn 

NGÀNH KHOA HỌC TỰ NHIÊN:

16. TopicB.Scientist.vn - Lập team thuộc Scientist.vn 

17. TopicB.Mathematician.vn - Lập team thuộc Mathematician.vn 

18. TopicB.Physicist.vn - Lập team thuộc Physicist.vn 

19. TopicB.Chemist.vn - Lập team thuộc Chemist.vn 

20. TopicB.Biologist.vn - Lập team thuộc Biologist.vn 

21. TopicB.Geographer.vn - Lập team thuộc Geographer.vn

NGÀNH Y DƯỢC:

22. TopicB.Healer.vn - Lập team thuộc Healer.vn 

23. TopicB.Physician.vn - Lập team thuộc Physician.vn 

24. TopicB.Therapist.vn - Lập team thuộc Therapist.vn 

NGÀNH KỸ THUẬT:

25. TopicB.Engineer.vn - Lập team thuộc Engineer.vn 

26. TopicB.ITengineer.vn - Lập team thuộc ITengineer.vn 

27. TopicB.Agronomist.vn - Lập team thuộc Agronomist.vn 

28. TopicB.Electrician.vn - Lập team thuộc Electrician.vn 

29. TopicB.Mechanic.vn - Lập team thuộc Mechanic.vn 

30. TopicB.Technologist.vn - Lập team thuộc Technologist.vn 

31. TopicB.Roboticist.vn - Lập team thuộc Roboticist.vn 

NGÀNH KIẾN TRÚC - XÂY DỰNG - BẤT ĐỘNG SẢN:

32. TopicB.Architect.vn - Lập team thuộc Architect.vn 

33. TopicB.Builder.vn - Lập team thuộc Builder.vn 

NGÀNH NGHỆ THUẬT:

34. TopicB.Designer.vn - Lập team thuộc Designer.vn 

35. TopicB.Artists.vn - Lập team thuộc Artists.vn 

36. TopicB.Actor.vn - Lập team thuộc Actor.vn 

37. TopicB.Singer.vn - Lập team thuộc Singer.vn 

38. TopicB.Composer.vn - Lập team thuộc Composer.vn 

39. TopicB.Painter.vn - Lập team thuộc Painter.vn 

NGÀNH VĂN HÓA - XÃ HỘI - THỂ THAO:

40. TopicB.Politician.vn - Lập team thuộc Politician.vn 

41. TopicB.Reporter.vn - Lập team thuộc Reporter.vn 

42. TopicB.Jurist.vn - Lập team thuộc Jurist.vn 

43. TopicB.Philosopher.vn - Lập team thuộc Philosopher.vn 

44. TopicB.Sociologist.vn - Lập team thuộc Sociologist.vn 

45. TopicB.Culturalist.vn - Lập team thuộc Culturalist.vn 

46. TopicB.Psychologist.vn - Lập team thuộc Psychologist.vn 

47. TopicB.Linguist.vn - Lập team thuộc Linguist.vn 

48. TopicB.Recruiters.vn - Lập team thuộc Recruiters.vn 

49. TopicB.Speaker.vn - Lập team thuộc Speaker.vn 

50. TopicB.Interpreter.vn - Lập team thuộc Interpreter.vn 

51. TopicB.Historian.vn - Lập team thuộc Historian.vn 

52. TopicB.Athlete.vn - Lập team thuộc Athlete.vn 

53. TopicB.Volunteer.vn - Lập team thuộc Volunteer.vn 

54. TopicB.Theologian.vn - Lập team thuộc Theologian.vn 

55. TopicB.Meditator.vn - Lập team thuộc Meditator.vn 

56. TopicB.Buddhist.vn - Lập team thuộc Buddhist.vn 

57. TopicB.Monk.vn - Lập team thuộc Monk.vn 

CÁC NGHỀ NGHIỆP KHÁC:

58. TopicB.Worker.vn - Lập team thuộc Worker.vn 

59. TopicB.VietCook.vn - Lập team thuộc VietCook.vn 

60. TopicB.Forester.vn - Lập team thuộc Forester.vn

61. TopicB.Shippers.vn - Lập team thuộc Shippers.vn

Xem giới thiệu về trường tự học Khai Trí About.Eedu.vn 

Xem hướng dẫn thực hiện đề tài này tại TopicC.Khaitri.net 

Bạn có thể mở một trường tự học mới của riêng mình hoặc quản lý một trong các trường tự học sau do Khai Trí thành lập cho các trường đại học lớn nhất Việt Nam. Ví dụ trường đại học Kiến trúc TP HCM có tên miền UAH.edu.vn thì trường tự học Kiến trúc TP HCM sẽ có tên miền UAH.Eedu.vn (chỉ cần thêm chữ "e" vào trước chữ "edu.vn") đây là nơi giúp các sinh viên và cựu sinh viên của trường ĐH Kiến trúc TP HCM chuyển từ cách 'học một lần dùng cả đời" (one-time learning) sang cách 'tự học suốt đời' (life-long learning). 

Lưu ý: hiện tại Khai Trí chỉ hướng dẫn một số đề tài có gắn link màu xanh bên dưới. 

CÁC ĐỀ TÀI DÀNH CHO NHÀ QUẢN LÝ CỦA CÁC TỔ CHỨC GIÁO DỤC:

C1.Khaitri.net - Tái cấu trúc và chuyển đổi số cho trường đại học để thích ứng với thời đại biến động

C2.Khaitri.net - Tái cấu trúc và chuyển đổi số cho tổ chức giáo dục tư nhân để thích ứng với thời đại biến động

CÁC ĐỀ TÀI DÀNH CHO CỰU SINH VIÊN HOẶC GIẢNG VIÊN CỦA 30 TRƯỜNG ĐẠI HỌC LỚN NHẤT VIỆT NAM

C1.Eedu.vn – Quản lý UAH.Eedu.vn - Trường tự học Kiến Trúc TP HCM

C2.Eedu.vn – Quản lý HUST.Eedu.vn - Trường tự học Bách Khoa Hà Nội

C3.Eedu.vn – Quản lý HCMUT.Eedu.vn - Trường tự học Bách khoa TP HCM

C4.Eedu.vn – Quản lý CTU.Eedu.vn - Trường tự học Cần Thơ

C5.Eedu.vn – Quản lý FTU.Eedu.vn - Trường tự học Ngoại Thương

C6.Eedu.vn – Quản lý HNUE.Eedu.vn - Trường tự học Sư phạm Hà Nội

C7.Eedu.vn – Quản lý HCMUE.Eedu.vn - Trường tự học Sư phạm TP HCM

C8.Eedu.vn – Quản lý TDTU.Eedu.vn - Trường tự học Tôn Đức Thắng

C9.Eedu.vn – Quản lý HCMUTE.Eedu.vn - Trường tự học Sư phạm kỹ thuật TP HCM

C10.Eedu.vn – Quản lý UEH.Eedu.vn - Trường tự học Kinh tế TP HCM

C11.Eedu.vn – Quản lý HCMUS.Eedu.vn - Trường tự học Khoa học tự nhiên TP HCM

C12.Eedu.vn – Quản lý NUCE.Eedu.vn - Trường tự học Xây Dựng Hà Nội

C13.Eedu.vn – Quản lý UTC.Eedu.vn - Trường tự học Giao thông vận tải

C14.Eedu.vn – Quản lý HVTC.Eedu.vn - Trường tự học Tài chính

C15.Eedu.vn – Quản lý NEU.Eedu.vn - Trường tự học Kinh tế quốc dân

C16.Eedu.vn – Quản lý TNU.Eedu.vn - Trường tự học Thái Nguyên

C17.Eedu.vn – Quản lý HOU.Eedu.vn - Trường tự học Mở Hà Nội

C18.Eedu.vn – Quản lý VNUA.Eedu.vn - Trường tự học Nông nghiệp Việt Nam

C19.Eedu.vn – Quản lý HCMUAF.Eedu.vn - Trường tự học Nông lâm TP HCM

C20.Eedu.vn – Quản lý NTU.Eedu.vn - Trường tự học Nha Trang

C21.Eedu.vn – Quản lý HCMULAW.Eedu.vn - Trường tự học Luật TP HCM

C22.Eedu.vn – Quản lý USSH.VNU.Eedu.vn - Trường tự học KHXH&NV Hà Nội

C23.Eedu.vn – Quản lý HCMUSSH.Eedu.vn - Trường tự học KHXH&NV TP HCM

C24.Eedu.vn – Quản lý OU.Eedu.vn - Trường tự học Mở TP HCM

C25.Eedu.vn – Quản lý TLU.Eedu.vn - Trường tự học Thủy Lợi

C26.Eedu.vn – Quản lý HLU.Eedu.vn - Trường tự học Luật Hà Nội

C27.Eedu.vn – Quản lý VANLANGUNI.Eedu.vn - Trường tự học Văn Lang

C28.Eedu.vn – Quản lý HAU.Eedu.vn - Trường tự học Kiến Trúc Hà Nội

C29.Eedu.vn – Quản lý HCMUFA.Eedu.vn - Trường tự học Mỹ Thuật TP HCM

C30.Eedu.vn – Quản lý HUTECH.Eedu.vn - Trường tự học HUTECH 

Xem hướng dẫn thực hiện đề tài này tại TopicD.Khaitri.net

Xem danh sách các group tại Group.Khaitri.net
Xem hướng dẫn thực hiện đề tài này tại TopicE.Khaitri.net

Lưu ý: hiện tại Khai Trí chỉ hướng dẫn những đề tài thuộc ngành xây dựng, kiến trúc, bất động sản (những đề tài có gắn link màu xanh bên dưới)

E1.Khaitri.net - Quản lý Thinking.edu.vn 

E2.Khaitri.net - Quản lý Living.edu.vn

E3.Khaitri.net - Quản lý Pupil.edu.vn 

E4.Khaitri.net - Quản lý Genius.edu.vn 

E5.Khaitri.net - Quản lý Educator.edu.vn 

E6.Khaitri.net - Quản lý Construction.edu.vn 

E7.Khaitri.net - Quản lý Architecture.edu.vn 

E8.Khaitri.net - Quản lý TechUni.edu.vn

E9.Khaitri.net - Quản lý Economy.edu.vn 

E10.Khaitri.net - Quản lý Commerce.edu.vn 

E11.Khaitri.net - Quản lý Manager.edu.vn 

E12.Khaitri.net - Quản lý Humanity.edu.vn 

E13.Khaitri.net - Quản lý Scientist.edu.vn 

E14.Khaitri.net - Quản lý Medicine.edu.vn 

E15.Khaitri.net - Quản lý FineArt.edu.vn 

E16.Khaitri.net - Quản lý Artist.edu.vn 

E17.Khaitri.net - Quản lý Sport.edu.vn

E18.Khaitri.net - Quản lý Agriculture.edu.vn 

E19.Khaitri.net - Quản lý Reporter.edu.vn 

E20.Khaitri.net - Quản lý Worker.edu.vn 

E21.Khaitri.net - Quản lý Chef.edu.vn 

E22.Khaitri.net - Quản lý Meditation.edu.vn

Xem hướng dẫn thực hiện đề tài này tại TopicF.Khaitri.net

Lưu ý: hiện tại Khai Trí chỉ hướng dẫn các đề tài thuộc nhóm ngành xây dựng, kiến trúc, bất động sản (các đề tài được gắn link có màu xanh bên dưới)

CÁC 'HẠT GIỐNG' CỦA KHAI TRÍ

F1.Khaitri.net - Quản lý Pupil.vn 

F2.Khaitri.net - Quản lý StarSeed.vn 

F3.Khaitri.net - Quản lý LightWorker.vn 

CÁC CHUYÊN GIA:

F4.Khaitri.net - Quản lý Professor.vn 

F5.Khaitri.net - Quản lý Counselor.vn 

F6.Khaitri.net - Quản lý Adviser.vn 

F7.Khaitri.net - Quản lý Strategist.vn 

F8.Khaitri.net - Quản lý Inspector.vn 

F9.Khaitri.net - Quản lý Analyst.vn 

NGÀNH SƯ PHẠM:

F10.Khaitri.net - Quản lý Teacher.vn 

F11.Khaitri.net - Quản lý Lecturer.vn 

NGÀNH KINH TẾ:

F12.Khaitri.net - Quản lý Marketeer.vn 

F13.Khaitri.net - Quản lý Dealer.vn 

F14.Khaitri.net - Quản lý Auditor.vn 

F15.Khaitri.net - Quản lý Economists.vn

NGÀNH KHOA HỌC TỰ NHIÊN:

F16.Khaitri.net - Quản lý Scientist.vn 

F17.Khaitri.net - Quản lý Mathematician.vn

F18.Khaitri.net - Quản lý Physicist.vn 

F19.Khaitri.net - Quản lý Chemist.vn 

F20.Khaitri.net - Quản lý Biologist.vn 

F21.Khaitri.net - Quản lý Geographer.vn

NGÀNH Y DƯỢC:

F22.Khaitri.net - Quản lý Healer.vn 

F23.Khaitri.net - Quản lý Physician.vn 

F24.Khaitri.net - Quản lý Therapist.vn 

NGÀNH KỸ THUẬT:

F25.Khaitri.net - Quản lý Engineer.vn 

F26.Khaitri.net - Quản lý ITengineer.vn 

F27.Khaitri.net - Quản lý Agronomist.vn 

F28.Khaitri.net - Quản lý Electrician.vn 

F29.Khaitri.net - Quản lý Mechanic.vn 

F30.Khaitri.net - Quản lý Technologist.vn

F31.Khaitri.net - Quản lý Roboticist.vn 

NGÀNH KIẾN TRÚC - XÂY DỰNG - BẤT ĐỘNG SẢN:

F32.Khaitri.net - Quản lý Architect.vn 

F33.Khaitri.net - Quản lý Builder.vn 

NGÀNH NGHỆ THUẬT:

F34.Khaitri.net - Quản lý Designer.vn 

F35.Khaitri.net - Quản lý Artists.vn 

F36.Khaitri.net - Quản lý Actor.vn 

F37.Khaitri.net - Quản lý Singer.vn 

F38.Khaitri.net - Quản lý Composer.vn 

F39.Khaitri.net - Quản lý Painter.vn 

NGÀNH VĂN HÓA - XÃ HỘI - THỂ THAO:

F40.Khaitri.net - Quản lý Politician.vn 

F41.Khaitri.net - Quản lý Reporter.vn 

F42.Khaitri.net - Quản lý Jurist.vn 

F43.Khaitri.net - Quản lý Philosopher.vn 

F44.Khaitri.net - Quản lý Sociologist.vn 

F45.Khaitri.net - Quản lý Culturalist.vn 

F46.Khaitri.net - Quản lý Psychologist.vn 

F47.Khaitri.net - Quản lý Linguist.vn 

F48.Khaitri.net - Quản lý Recruiters.vn 

F49.Khaitri.net - Quản lý Speaker.vn 

F50.Khaitri.net - Quản lý Interpreter.vn 

F51.Khaitri.net - Quản lý Historian.vn 

F52.Khaitri.net - Quản lý Athlete.vn 

F53.Khaitri.net - Quản lý Volunteer.vn 

F54.Khaitri.net - Quản lý Theologian.vn 

F55.Khaitri.net - Quản lý Meditator.vn 

F56.Khaitri.net - Quản lý Buddhist.vn 

F57.Khaitri.net - Quản lý Monk.vn 

CÁC NGHỀ NGHIỆP KHÁC:

F58.Khaitri.net - Quản lý Worker.vn 

F59.Khaitri.net - Quản lý VietCook.vn 

F60.Khaitri.net -
Quản lý Forester.vn

F61.Khaitri.net -
Quản lý Shippers.vn

F62.Khaitri.net -
Quản lý Sailor.vn

CỘNG ĐỒNG CHO CÁC TEAM


F71.Khaitri.net - Quản lý TechUni.vn 

F72.Khaitri.net - Quản lý Newfarm.vn 

F73.Khaitri.net - Quản lý Healing.vn 

F74.Khaitri.net - Quản lý Biology.vn

F75.Khaitri.net - Quản lý Geography.vn

F76.Khaitri.net - Quản lý Psychology.vn 

F77.Khaitri.net - Quản lý TopWork.vn 

F78.Khaitri.net - Quản lý EJournal.vn 

F79.Khaitri.net - Quản lý Consultancy.vn 

F80.Khaitri.net - Quản lý Reviewers.vn 

F81.Khaitri.net - Quản lý Say.edu.vn 

F82.Khaitri.net - Quản lý Brander.vn

F83.Khaitri.net - Quản lý Valley.vn 

F84.Khaitri.net - Quản lý League.vn 

F85.Khaitri.net - Quản lý Meditation.vn 

F86.Khaitri.net - Quản lý WildLife.vn 

F87.Khaitri.net - Quản lý Electricity.vn 

F88.Khaitri.net - Quản lý Structure.vn 

F89.Khaitri.net - Quản lý OStore.vn 

F90.Khaitri.net - Quản lý Museum.vn 

F91.Khaitri.net - Quản lý TinhXao.com 

F92.Khaitri.net - Quản lý RaoNha.com 

F93.Khaitri.net - Quản lý SoiNha.com 

CÁC BAN TRONG KHAI TRÍ

F100.Khaitri.net
- Quản lý Sponsor.vn 

F101.Khaitri.net - Quản lý History.vn 

F102.Khaitri.net - Quản lý Opinion.vn 

F103.Khaitri.net - Quản lý Lesson.vn 

F104.Khaitri.net - Quản lý Obook.vn 

F105.Khaitri.net - Quản lý Prize.vn 

F106.Khaitri.net - Quản lý Diploma.vn 

F107.Khaitri.net - Quản lý Degree.vn 

F108.Khaitri.net - Quản lý WikiKhaitri.net 

F109.Khaitri.net - Quản lý Class.Khaitri.net 

F110.Khaitri.net - Quản lý Institutes.vn 

F111.Khaitri.net - Quản lý EPublisher.vn 

F112.Khaitri.net - Quản lý Build.vn 

F113.Khaitri.net - Quản lý invitation.vn 

F114.Khaitri.net - Quản lý Ename.vn 

F115.Khaitri.net
- Quản lý Promotion.vn 

F116.Khaitri.net
- Quản lý Election.vn

Các đề tài thuộc Level 5 chỉ dành riêng cho Starseed.vn, Lightworker.vn, Buddhist.vn, Monk.vn, Theologian.vn

TopicG.Khaitri.net - Đắc Đạo

TopicH.Khaitri.net - Thoát game