Cách đặt tên tài khoản và các loại thành viên

Lối tắt: Naming.khaitri.net


Lưu ý: có thể trích dẫn và chia sẻ bài viết này bằng tên miền naming.khaitri.net

Mục lục trong bài viết

A. Quy luật đặt tên tài khoản của các thành viên

B. Cách trích dẫn tên miền

C. Địa chỉ Email của Khai Trí

D. Các loại thành viên trong Khai Trí


Vì sao mỗi thành viên trong Khai Trí cần có một tên miền riêng không trùng nhau?

Khi thư truyền thống (mail) được thay bằng thư điện tử (Email) thì tên truyền thống (name) cũng sẽ được thay bằng tên điện tử (Ename - Electronic name) tức là tên miền. Đó là lý do mọi thành viên của Khai Trí đều có một một website với tên miền Name.Ename.vn và một tên miền dạng Name.Khaitri.net dẫn về tài khoản của họ trên Khaitri.net. Khi thành viên đạt Level A trở lên thì họ còn được cấp thêm nhiều tên miền khác cũng dẫn về tài khoản này như Name.Engineer.vn , Name.Designer.vn , Name.Teacher.vn ... trong đó Name là họ tên đầy đủ của thành viên. 

A. Quy luật đặt tên tài khoản của các thành viên

Lưu ý: Nếu thành viên nào không đặt tên tài khoản đúng theo cấu trúc bên dưới sẽ bị khóa tài khoản vô thời hạn và có thể bị khai trừ khỏi Khai Trí theo các điều khoản của VongKimCo.Khaitri.net 
 

A1. Tên miền của thành viên cá nhân 

Mọi tài khoản của thành viên cá nhân Khai Trí đều có một tên miền dạng YourName.Khaitri.net để dẫn về tài khoản của họ tại Khaitri.net. Tên miền này chỉ được cấp một lần và không thể thay đổi. Tên tài khoản của các thành viên trên Khai Trí đều có hai phần, phần tên miền và phần tên đầy đủ, ví dụ:

YourName.Khaitri.net - Your Full Name

Trong đó: Your Full Name là tên trong căn cước công dân hoặc hộ chiếu của bạn. Nếu bạn trùng họ và tên với một thành viên đã có tài khoản tại Khai Trí thì sẽ có thêm số thứ tự phía sau tên. Ví dụ, nếu bạn là thành viên thứ 8 có tên Nguyễn Văn A thì bạn sẽ có tên miền là NguyenVanA8.Khaitri.net . 

Thành viên có thể thay đổi tên miền tài khoản bằng các tên miền mà họ được cấp thêm vì tất cả các tên miền mà họ được cấp thêm đều dẫn về tài khoản YourName.Khaitri.net , ví dụ: YourName.Engineer.vn , YourName.Designer.vn , YourName.Teacher.vn ... (mỗi thành viên có thể được cấp thêm tối đa hơn 60 tên miền như vậy)

Thành viên không được thêm tiền tố là học vị, học hàm, chức danh vào trong tên tài khoản. Thành viên có thể thêm những thông tin này trong phần chức danh bên dưới tên tài khoản. 

Mỗi thành viên được cấp thêm các tên miền sau:

YourName.ename.vn dẫn về website của bạn

YourName.History.vn dẫn về trang tiểu sử của bạn 

YourName.Repute.vn dẫn về trang nhận xét của các thành viên Khai Trí về bạn

YourName.Degree.vn dẫn về trang đăng thành tích của bạn tại Degree.vn 

F.YourName.Khaitri.net dẫn về Fanpage của bạn

Y.YourName.Khaitri.net dẫn về kênh Youtube của bạn

T.YourName.Khaitri.net dẫn về kênh Tiktok của bạn

Nếu bạn đăng nhiều bài viết chất lượng lên tài khoản thì sẽ được cấp thêm các tên miền sau để dẫn về các loại tin trong tài khoản của bạn:

YourName.Lesson.vn dẫn về các bài giảng về khóa học của bạn tại Lesson.vn

YourName.Obook.vn dẫn về các sách online mà bạn đã xuất bản trên Obook.vn

YourName.Article.vn dẫn về các bài báo mà bạn đã xuất bản trên Article.vn

YourName.ostore.vn dẫn về cửa hàng trực tuyến của bạn trên ostore.vn

YourName.notify.vn
YourName.invite.vn đều dẫn về thông báo và sự kiện của bạn trên notify.vn invite.vn

YourName.Opinion.vn dẫn về các trưng cầu ý kiến của bạn trên Nghị trường Khai Trí Opinion.vn

YourName.ejob.vn dẫn về các việc làm và tin tuyển dụng của bạn trên ejob.vn

YourName.Prize.vn dẫn về các giải thưởng mà bạn tổ chức trên Prize.vn

YourName.Agreement.vn dẫn về các thỏa thuận của bạn với các thành viên khác trong Khai Trí trên Agreement.vn

YourName.Build.vn dẫn về các bất động sản của bạn trên trang thông tin công trình xây dựng Build.vn


Để biết chính xác tên "YourName" của một tài khoản tại Khai Trí thì hãy nhìn vào đường link của tài khoản đó trên trình duyệt, ví dụ một tài khoản có đường link là:

https://khaitri.net/NguyenVanA-u79.html có nghĩa là phần "YourName" của tài khoản là "NguyenVanA" (phần phía trước "-u"). Chủ tài khoản không thể đổi được đường link này, nhưng họ có thể đổi được tên tài khoản của họ.

 

A2. Tên miền của các team (doanh nghiệp và các tổ chức)

Team là một đội gồm các cá nhân thuộc cùng một cộng đồng của Khai Trí được dẫn dắt bởi Team Leader. Xem nội quy dành cho team tại TeamRule.Khaitri.net 

Xem danh sách gần 90 cộng đồng chuyên ngành của Khai Trí để lập team tại CongDong.Khaitri.net

Team thuộc cộng đồng nào thì sẽ có tên miền theo cộng đồng đó. Ví dụ, team ngành xây dựng tên Brand thì sẽ thuộc cộng đồng Nhà thầu Khai Trí Builder.vn và được tạo một website có tên miền Brand.Builder.vn. Ngoài ra Team còn được cấp một số tên miền khác như:

Brand.Builder.History.vn dẫn về lược sử của team trên History.vn 

Brand.Builder.Repute.vn dẫn về trang đăng nhận xét của các thành viên Khai Trí về team này

K.Brand.Builder.vn dẫn về tài khoản của team trên Khaitri.net 

F.Brand.Builder.vn dẫn về Fanpage của team 

Y.Brand.Builder.vn dẫn về kênh Youtube của team

Lưu ý: Tên Brand không được trùng tên với các team khác thuộc cùng một cộng đồng, không được trùng tên với group trong cộng đồng đó, không được trùng với tên miền của các trường đại học và tổ chức giáo dục công lập của Việt Nam, không được trùng tên với các liên minh Khai Trí, và không được trùng tên với các thành viên cá nhân của Khai Trí. Tên Brand có thể trùng tên với team thuộc các cộng đồng chuyên ngành khác. Tên miền của các team không được dùng tên của các lĩnh vực trong ngành đó vì đây là tên của các group. Tên Brand phải có từ 4 chữ cái trở lên. 

Xem danh sách tất cả các team tại Team.Khaitri.net 

Đăng ký lập team tại phần đăng ký của mỗi cộng đồng, ví dụ Register.Builder.vn 
 

A3. Tên miền của Group

Group do Khai Trí thành lập để tập hợp các cá nhân và team trong một lĩnh vực hẹp của một cộng đồng nên mỗi cộng đồng sẽ có nhiều group thuộc cộng đồng đó. Ví dụ, Cộng đồng Designer.vn sẽ có group Graphic.Designer.vn , Fashion.Designer.vn ...

Xem danh sách các group tại Groups.Khaitri.net 
 

A4. Tên miền của liên minh Khai Trí

Nếu bạn muốn liên kết cả cá nhân và các team thuộc nhiều ngành nghề khác nhau trong Khai Trí thì nên thành lập một LIÊN MINH KHAI TRÍ. Nếu liên minh của bạn có tên là Brand thì sẽ được tạo website có tên miền là Brand.Khaitri.net và được sở hữu tất cả các tên miền của team thuộc các cộng đồng Khai Trí như Brand.Builder.vn, Brand.TechUni.vn ... và được lập một trường tự học Khai Trí với tên Brand.eedu.vn. Liên minh có thể tùy chọn tạo website cho các tên miền của team hoặc dẫn các tên miền này về website của liên minh. Ngoài ra liên minh còn được cấp một số tên miền khác như:

Brand.History.vn dẫn về lược sử của liên minh trên History.vn 

Brand.Repute.vn dẫn về trang đăng nhận xét của mọi người về tổ chức này

Brand.Degree.vn dẫn về trang cấp Học bạ Khai Trí của trường tự học Brand.eedu.vn

K.Brand.Khaitri.net dẫn về tài khoản của liên minh trên Khaitri.net 

F.Brand.Khaitri.net dẫn về Fanpage của liên minh

Y.Brand.Khaitri.net dẫn về kênh Youtube của liên minh

Lưu ý: Tên Brand của liên minh không được trùng tên với các liên minh khác trong Khai Trí, không được trùng tên với thành viên cá nhân của Khai Trí, không được trùng tên với bất kỳ team của cộng đồng nào trong Khai Trí; không được trùng với các tên miền chung như CongDong.Khaitri.net , VuonUom.Khaitri.net ... Tên Brand phải có ít nhất 2 chữ cái và nên lấy các tên riêng ngắn gọn như Nato, Labo... và phải được Hội Đồng Khai Trí xét duyệt. 

Xem nội quy dành cho liên minh và team tại TeamRule.Khaitri.net 
 

A5. Tên miền của Trường tự học Khai Trí (eedu.vn)

Nếu trường tự học của bạn có tên là Brand thì sẽ được tạo website có tên miền là Brand.eedu.vn. Ngoài ra trường tự học này còn được cấp một số tên miền khác như:

Brand.Degree.vn dẫn về trang cấp Nhật ký tự học cho học viên trên Degree.vn 

Brand.eedu.History.vn dẫn về lược sử của trường trên History.vn 

Brand.eedu.Repute.vn dẫn về trang đăng nhận xét của mọi người về tổ chức này

K.Brand.eedu.vn dẫn về tài khoản của trường trên Khaitri.net 

F.Brand.eedu.vn dẫn về Fanpage của trường

Y.Brand.eedu.vn dẫn về kênh Youtube của trường

Lưu ý: Tên miền Brand không được trùng tên với các trường tự học Khai Trí khác, không được trùng tên với các CongDong.Khaitri.net , VuonUom.Khaitri.net , TruongTuHoc.Khatri.net , Groups.Khaitri.net , không được trùng tên với các liên minh Khai Trí, không được trùng với tên miền của các trường đại học và các tổ chức giáo dục của Việt Nam và trên thế giới. 

Xem danh sách tất cả các trường tự học tại TruongTuHoc.Khaitri.net 

Đăng ký lập trường tự học tại Register.eedu.vn 
 

A6. Tên miền của đối tác và nhà tài trợ (Sponsor)

Nếu đối tác hoặc nhà tài trợ (sponsor) có thương hiệu / biệt danh / họ tên là "Brand" sẽ có một tên miền dạng

Brand.Sponsor.vn - Full Name dẫn về tài khoản hoặc trang thư cảm tạ của nhà tài trợ trên Khaitri.net. Trong đó:

- Tên "Brand" là phần tên miền không được trùng với tên miền của những đối tác và nhà tài trợ khác, nhưng có thể trùng với tên của các thành viên và đối tác của Khai Trí. 

- Tên "Full Name" có thể là họ tên hoặc tên thương hiệu của nhà tài trợ như "Nguyễn Văn Ba", "Tập đoàn Viettel" ...

Nếu nhà tài trợ (Sponsor) chưa muốn tạo tài khoản trên Khaitri.net thì tên miền này sẽ dẫn về trang THƯ CẢM TẠ tổng hợp toàn bộ các khoản tài trợ của nhà tài trợ. Nếu sau này nhà tài trợ tạo tài khoản trên Khaitri.net thì tên miền này sẽ dẫn về tài khoản của nhà tài trợ. 

Khi đó tên miền Lược sử phát triển hoặc tiểu sử của nhà tài trợ sẽ là Brand.S.History.vn 

Xem danh sách các đối tác và nhà tài trợ tại Partners.Khaitri.net 

Đăng ký làm nhà tài trợ tại Sponsor.Khaitri.net 
 

B. Cách trích dẫn tên miền

Cách trích dẫn các tên miền này sao cho người xem có thể bấm vào các tên này để mở link:

Trên trình soạn email, trình nhập liệu của Zalo, Viber, Telegram, Messgne và trình soạn thảo mọi website của Khai Trí thì chỉ cần gõ tên miền như trên kèm theo một dấu cách ngay sau tên miền (rồi mới đến dấu chấm câu) và gửi/lưu thì người đọc sẽ bấm vào các link đó được. Ví dụ YourName.Engineer.vn [dấu cách]

Riêng khi soạn nội dung trên Facebook thì Facebook chỉ nhận ra các tên miền quốc tế như ‘.com’ và ‘.net’, nên với các tên miền có đuôi ‘.vn’ thì cần phải thêm vào trước tên miền ‘http://’. Ví dụ: khi soạn thảo trên Facebook thay vì gõ YourName.Engineer.vn thì bạn cần phải gõ http://YourName.Engineer.vn còn các tên có đuôi khaitri.net thì vẫn gõ bình thường là YourName.Khaitri.net  
 

C. Địa chỉ Email của Khai Trí

Khai Trí sử dụng hai loại Email với đuôi @Khaitri.net (Email của Google) và @Khaitri.net.vn (Email server). Mọi thành viên Khai Trí đều có thể đăng ký tạo Email YourName@Khaitri.net và phải đóng phí theo bảng giá của Google workspace (GSuite) cho gói Business Standard. 

Khi đăng ký gia nhập Khai Trí bạn cần phải dùng địa chỉ Gmail chính thức của mình dùng làm Email của tài khoản tại Khaitri.net . Mọi yêu cầu được gửi từ địa chỉ Gmail này của bạn được xem là yêu cầu từ chính bạn. Bạn cũng chỉ có thể tham gia mọi cuộc thảo luận trên Google meet của Khai Trí bằng địa chỉ Gmail này. 

 

D. Các loại tài khoản thành viên trong Khai Trí

Mọi người có thể lọc để tìm các thành viên thuộc một loại tài khoản nào đó tại trang Users.Khaitri.net 
 

1. Cộng tác viên Khai Trí 

Là những cộng tác viên của Khai Trí thuộc nhiều độ tuổi, nhiều ngành nghề, nhiều địa phương trên toàn thế giới muốn cùng thực hiện các dự án được ươm mầm tại Khai Trí với các thành viên Khai Trí nhưng không cần phải cài đặt các hệ tư duy của Khai Trí tại Thinking.edu.vn
 

2. Học viên Khai Trí

Sau khi thí sinh vượt qua vòng phỏng vấn và được kết nạp chính thức làm học viên thì sẽ được cấp tài khoản học viên Khai Trí. Học viên nếu bị kỷ luật có thể bị hạ xuống tài khoản cộng tác viên. Chỉ học viên Khai Trí mới được hoàn thành các level trong Topic.Khaitri.net và có thêm các tên miền khác như YourName.Engineer.vn ...
 

3. Mentor chuyên ngành

Là những người có một thành tựu trong một lĩnh vực và muốn hướng dẫn các học viên Khai Trí thực hiện một đề tài trong Topic.Khaitri.net. Các Mentor chuyên ngành không cần cài đặt các Hệ tư duy của Khai Trí. 
 

4. Thủy thủ Khai Trí (Level A)

Là những học viên Khai Trí đã hoàn thành LevelA.Khaitri.net và được cấp thêm ít nhất một tên miền chuyên ngành như YourName.Engineer.vn 
 

5. Captains (Level B, C, D, E)

Các thành viên đã hoàn thành LevelB.Khaitri.net , LevelC.Khaitri.net , LevelD.Khaitri.net , LevelE.Khaitri.net sẽ thuộc loại tài khoản này
 

6. Team Khai Trí

Đây là tài khoản dành cho các Team và Liên minh Khai Trí

Team là một đội, một nhóm thành viên trong cùng một CongDong.Khaitri.net . Team trong Khai Trí là một loại doanh nghiệp số và tương đương với một doanh nghiệp hoặc tổ chức truyền thống. 

Liên minh Khai Trí có tên miền Name.Khaitri.net là một liên minh của các Team và cá nhân đa ngành trong Khai Trí. 

Xem nội quy dành cho Team và League tại TeamRule.Khaitri.net 
 

7. Trường tự học Khai Trí

Trường tự học Khai Trí là các tổ chức giáo dục có tên miền Name.eedu.vn (để phân biệt với tổ chức giáo dục truyền thống có tên miền Name.edu.vn)

Trong Khai Trí không có trường phổ thông, không có trường đại học mà chỉ có một loại trường duy nhất là TRƯỜNG TỰ HỌC KHAI TRÍ. Đây là nơi giúp các học viên có khả năng tự học suốt đời để thích nghi với sự biến động. Xem các trường tự học do Hội Đồng Khai Trí thành lập tại TruongTuHoc.Khaitri.net  

Mọi thành viên trong Khai Trí đều có thể xin mở một trường tự học của riêng mình dành cho mọi lứa tuổi, mọi ngành nghề, hoặc để thử nghiệm một ý tưởng giáo dục mới nào đó. Đăng ký lập trường tự học tại Register.Eedu.vn 
 

8. Partners & Sponsors

Các đối tác (Partners) và các nhà tài trợ (Sponsors) nếu đăng ký tài khoản trên Khaitri.net sẽ thuộc loại tài khoản PARTNERS & SPONSORS và có một tên miền dạng YourBrand.Sponsor.vn dẫn về tài khoản của tổ chức đó. Xem cách tạo tên miền này ở phần trên
 

9. Admin

Đây là các tổ chức do Khai Trí thành lập và được điều hành bởi Hội Đồng Khai Trí như các CongDong.Khaitri.netGroups.Khaitri.netVuonUom.Khaitri.netTruongTuHoc.Khaitri.netTinhThanh.Khaitri.net, LienMinh.Khaitri.net