Luật xuất bản của Khai Trí

Lối tắt: XuatBan.Khaitri.net / Publish.Khaitri.net


Lưu ý: Có thể chia sẻ và truy cập nhanh vào trang này bằng tên miền XuatBan.Khaitri.net / Publish.Khaitri.net
 

Mục lục trong bài viết

A. Quy trình xuất bản thông qua Publisher.vn

B. Cách bán ấn phẩm

C. Cách Publisher.vn đặt tên miền của ấn phẩm

D. Các ban xuất bản chuyên ngành


 

A. Quy trình xuất bản thông qua Publisher.vn
Mọi ấn phẩm của Khai Trí đều phải xuất bản thông qua Publisher.vn để có một tên miền riêng. Publisher.vn không xuất bản ấn phẩm của thành viên bên ngoài Khai Trí. Khi xuất bản thông qua Publisher.vn ấn phẩm của bạn sẽ được cấp một tên miền riêng theo luật đặt tên bên dưới. Tên miền này có thể dẫn về một trang trên website của bạn hoặc dẫn về một website độc lập, bạn có thể yêu cầu thay đổi bất cứ khi nào. Riêng đối với trưng cầu ý kiến trên opinion.vnthỏa thuận agreement.vn thì bạn phải đăng ấn phẩm thành một bài viết trong tài khoản của mình trên Khaitri.net để có tên miền riêng dẫn về bài viết đó.  

Mọi yêu cầu xuất bản các loại ấn phẩm đều được gửi vào biểu mẫu Send.Publisher.vn hoặc Gui.Publisher.vnNếu bạn yêu cầu tạo website riêng cho ấn phẩm, Publisher.vn sẽ tạo website cho bạn biên soạn nội dung ấn phẩm với đuôi tên miền là draft.vn (ví dụ A11.YourName.Draft.vn). Khi bạn đã biên soạn xong nội dung, Publisher.vn sẽ gửi cho các chuyên gia và nhà xuất bản chuyên ngành của Khai Trí (xem danh sách cuối trang này) để họ review (nhận xét). Các review đó sẽ bị niêm phongluôn hiển thị công khai làm căn cứ cho việc xuất bản ấn phẩm, sản phẩm, dịch vụ. Do đó, nếu người review không nhận xét công tâm sẽ tự hạ thấp uy tín của mình và có thể chịu sự kỷ luật nếu gây hậu quả nghiêm trọng. Nếu ấn phẩm được nhiều review đồng thuận xuất bản thì ấn phẩm đó sẽ có một tên miền theo luật đặt tên ấn phẩm bên dưới. 


B. Cách bán ấn phẩm
Nếu bạn muốn bán ấn phẩm xuất bản thì cần xuất bản thông qua Publisher.vn để có một website riêng cho ấn phẩm và cài đặt quyền chia sẻ website đó cho những người mua ấn phẩm của bạn. Khi đó, họ cần đăng nhập bằng Email mới có thể xem được website ấn phẩm của bạn. Bạn có thể thay đổi chế độ xuất bản là riêng tư hay công khai bất cứ lúc nào. Bạn cần phải ghi giá bán ấn phẩm và cách xem ấn phẩm trong bài đăng cho mọi người review về ấn phẩm trong tài khoản YourName.Khaitri.net 
  

C. Cách Publisher.vn đặt tên miền của ấn phẩm

Đối với ấn phẩm có nhiều tác giả
Các tác giả có thể là thành viên, cộng tác viên, team, group, trường tự học Khai Trí, đối tác, nhà tài trợ. Khai Trí không xuất bản ấn phẩm có tác giả bên ngoài Khai Trí. 
 

1. Xuất bản một Bài báo trên Article.vn sẽ có tên miền theo số thứ tự như 11.Article.vn

2. Xuất bản Trưng cầu ý kiến trên Opinion.vn sẽ có tên miền theo số thứ tự như 11.Opinion.vn

3. Xuất bản Online Book trên obook.vn sẽ có tên miền theo số thứ tự như 11.obook.vn

4. Xuất bản Bài giảng và khóa học trên Lesson.vn sẽ có tên miền theo số thứ tự như 11.Lesson.vn

5. Xuất bản Việc làm và tuyển dụng trên ejob.vn sẽ có tên miền theo số thứ tự như 11.ejob.vn 

6. Xuất bản Thông báo trên notify.vn sẽ có tên miền theo số thứ tự như 11.notify.vn

7. Xuất bản Sự kiện và thiệp mời trên invite.vn sẽ có tên miền theo số thứ tự như 11.invite.vn

8. Nếu nhiều tác giả muốn xuất bản sản phẩm hoặc dịch vụ lên ostore.vn thì phải thành lập team hoặc liên minh (xem phần tiếp theo)

9. Xuất bản Giải thưởng trên Prize.vn sẽ có tên miền theo số thứ tự như 11.Prize.vn hoặc tên riêng của giải thưởng như ABC.Prize.vn

10. Xuất bản Bất động sản trên Build.vn sẽ có tên miền theo số thứ tự theo tỉnh thành như HN11.Build.vn 

11. Xuất bản Thỏa thuận trên Agreement.vn sẽ có tên miền theo số thứ tự như 11.Agreement.vn

12. Xuất bản nội dung Tranh cử trên Election.vn (đăng vào loại tin THÔNG BÁO) sẽ có tên miền theo số thứ tự như 11.Election.vn 



Đối với CÁ NHÂN và LIÊN MINH Khai Trí

Xem danh sách liên minh tại LienMinh.Khaitri.net

Giả sử tên miền của bạn hoặc liên minh của bạn là Name.Khaitri.net thì ấn phẩm/sản phẩm/dịch vụ thứ 11 của bạn khi xuất bản qua Ban xuất bản Khai Trí Publisher.vn sẽ có các tên miền sau:

1. Xuất bản một Bài báo trên Article.vn sẽ có tên miền 11.Name.Article.vn

2. Xuất bản Trưng cầu ý kiến trên Opinion.vn sẽ có tên miền 11.Name.Opinion.vn. 

3. Xuất bản online book trên obook.vn sẽ có tên miền 11.Name.obook.vn

4. Xuất bản Bài giảng và khóa học trên Lesson.vn sẽ có tên miền 11.Name.Lesson.vn

5. Xuất bản Việc làm và tuyển dụng trên ejob.vn sẽ có tên miền 11.Name.ejob.vn 

6. Xuất bản Thông báo trên notify.vn sẽ có tên miền 11.Name.notify.vn

7. Xuất bản Sự kiện và thiệp mời trên invite.vn sẽ có tên miền 11.Name.invite.vn hoặc theo số thứ tự như 11.invite.vn

8. Cá nhân không được xuất bản sản phẩm. Liên minh xuất bản sản phẩm (Product) thuộc loại P1234.ostore.vn sẽ có tên miền theo loại sản phẩm đó P1234.Name.Khaitri.net

9. Cá nhân không được xuất bản dịch vụ. Liên minh xuất bản dịch vụ (Service) thuộc loại S1234.ostore.vn sẽ có tên miền theo loại dịch vụ đó S1234.Name.Khaitri.net 

10. Xuất bản Giải thưởng trên Prize.vn sẽ có tên miền 11.Name.Prize.vn hoặc tên riêng của giải thưởng như ABC.Prize.vn

11. Xuất bản Bất động sản trên Build.vn sẽ có tên miền theo số thứ tự theo tỉnh thành như HN11.Build.vn

12. Xuất bản Thỏa thuận trên Agreement.vn sẽ có tên miền 11.Name.Agreement.vn

13. Xuất bản Nội dung tranh cử trên Election.vn (đăng vào loại tin THÔNG BÁO) sẽ có tên miền 11.Name.Election.vn

 

Đối với TEAM, GROUP, TRƯỜNG TỰ HỌC
 

Xem cách đặt tên của team, group, trường tự học tại naming.khaitri.net
Giả sử các cá nhân và tổ chức này có tên miền là Brand.Domain.vn(.com) trong đó:
- Phần Domain của teamgroup là tên miền các CongDong.Khaitri.net như Builder, RaoNha ... 
- Phần Domain của Trường tự học Khai Trí là "eedu

Thì khi các tổ chức này xuất bản ấn phẩm/sản phẩm/dịch vụ thứ 11 của họ qua Ban xuất bản Khai Trí Publisher.vn sẽ có các tên miền giống như cá nhân và liên minh Khai Trí ở trên nhưng phần 'Name' sẽ thay bằng 'Brand.Domain'.

Ví dụ, một team có tên Brand.Builder.vn 

1. Xuất bản một Bài báo trên Article.vn sẽ có tên miền 11.Brand.Builder.Article.vn

2. Xuất bản Trưng cầu ý kiến trên Opinion.vn sẽ có tên miền 11.Brand.Builder.Opinion.vn. 

3. Xuất bản online book trên oBook.vn sẽ có tên miền 11.Brand.Builder.obook.vn

4. Xuất bản Bài giảng và khóa học trên Lesson.vn sẽ có tên miền 11.Brand.Builder.Lesson.vn

5. Xuất bản Việc làm và tuyển dụng trên ejob.vn sẽ có tên miền 11.Brand.Builder.ejob.vn 

6. Xuất bản Thông báo trên notify.vn sẽ có tên miền 11.Brand.Builder.notify.vn

7. Xuất bản Sự kiện và thiệp mời trên invite.vn sẽ có tên miền 11.Brand.Builder.invite.vn hoặc theo số thứ tự như 12345.invite.vn

8. Xuất bản sản phẩm (Product) thuộc loại P1234.ostore.vn sẽ có tên miền theo loại sản phẩm đó P1234.Brand.Builder.vn 

9. Xuất bản dịch vụ (Service) thuộc loại S1234.ostore.vn sẽ có tên miền theo loại dịch vụ đó S1234.Brand.Builder.vn 

 

10. Xuất bản Giải thưởng trên Prize.vn sẽ có tên miền 11.Brand.Builder.Prize.vn hoặc tên riêng của giải thưởng như ABC.Prize.vn

11. Xuất bản Bất động sản trên Build.vn sẽ có tên miền theo số thứ tự theo tỉnh thành như HN11.Build.vn 

12. Xuất bản Thỏa thuận trên Agreement.vn sẽ có tên miền  11.Brand.Builder.Agreement.vn

13. Các tổ chức này không được xuất bản Nội dung tranh cử trên Election.vn

Đối với ấn phẩm liên quan chặt chẽ đến nhau

Nếu các ấn phẩm có liên quan chặt chẽ đến nhau thì tác giả có thể chọn tên bài giảng có đánh số A, B, C như:

11.UAH.Lesson.vn - Khóa kiến tập nhập môn kiến trúc
11A.UAH.Lesson.vn - Bài giảng video hướng dẫn tự học môn Kiến trúc nhập môn (dành cho hệ chính quy)
11B.UAH.Lesson.vn - Khóa giải đáp online Nhập môn kiến trúc

 

Đối với ấn phẩm là lời giải của bài tập hoặc Đề bài

Nếu bạn xuất bản ấn phẩm để giải BaiTap.Khaitri.net thì tên ấn phẩm phải trùng tên bài tập.
Ví dụ, lời giải cho bài tập E11.Khaitri.net sẽ có tên miền E11.YourName.Article.vn

Nếu bạn xuất bản ấn phẩm cho một DeBai.Khaitri.net thì tên ấn phẩm phải trùng tên đề bài. Tất cả những gì bạn muốn nói về đề bài đó chỉ được đăng trong một website này.
Ví dụ 1: ấn phẩm cho đề bài T41.Khaitri.net sẽ có tên miền T41.YourName.Article.vn hoặc T41.YourName.opinion.vn hoặc T41.YourName.obook.vn

Ví dụ 2: ấn phẩm cho lời giải S41.Khaitri.net sẽ có tên miền S41.YourName.Article.vn hoặc S41.YourName.opinion.vn hoặc S41.YourName.obook.vn
 
 
D. CÁC BAN XUẤT BẢN CHUYÊN NGÀNH

Các ban xuất bản chuyên ngành sẽ xuất bản các ấn phẩm thuộc lĩnh vực chuyên môn trong ngành của mình. Xem ấn phẩm minh họa tại 11.obook.vn 

CÁC BAN XUẤT BẢN DÀNH CHO 'HẠT GIỐNG' CỦA KHAI TRÍ

1. Pupil.Publisher.vn – Ban xuất bản Học sinh Khai Trí

2. Student.Publisher.vn – Banxuất bản Sinh viên Khai Trí

3. StarSeed.Publisher.vn – Banxuất bản Tinh-Nhân (星人) Khai Trí

4. LightWorker.Publisher.vn - Banxuất bản LightWorker Khai Trí

 

CÁC BAN XUẤT BẢN CHUYÊN GIA

5. Professor.Publisher.vn – Ban xuất bản Học giả Khai Trí

6. Adviser.Publisher.vn – Ban xuất bản Nhà cố vấn Khai Trí

7. Strategist.Publisher.vn – Ban xuất bản Chiến lược gia Khai Trí

8. Inspector.Publisher.vn – Ban xuất bản Thanh tra Khai Trí

9. Analyst.Publisher.vn – Ban xuất bản Nhà phân tích Khai Trí

 

CÁC BAN XUẤT BẢN NGÀNH SƯ PHẠM

10. Teacher.Publisher.vn – Ban xuất bản Giáo viên Khai Trí

11. Lecturer.Publisher.vn – Ban xuất bản Giảng viên Khai Trí

12. Counselor.Publisher.vn – Ban xuất bản Cố vấn học đường Khai Trí

 

CÁC BAN XUẤT BẢN NGÀNH KINH TẾ

13. Marketeer.Publisher.vn – Ban xuất bản Marketeer Khai Trí

14. Dealer.Publisher.vn – Ban xuất bản Doanh nhân Khai Trí

15. Auditor.Publisher.vn – Ban xuất bản Kiểm toán viên Khai Trí

16. Economists.Publisher.vn – Ban xuất bản Nhà kinh tế Khai Trí

 

CÁC BAN XUẤT BẢN NGÀNH KHOA HỌC TỰ NHIÊN

17. Scientist.Publisher.vn – Ban xuất bản Khoa học gia Khai Trí

18. Mathematician.Publisher.vn – Ban xuất bản Nhà toán học Khai Trí

19. Physicist.Publisher.vn – Ban xuất bản Nhà vật lý Khai Trí

20. Chemist.Publisher.vn – Ban xuất bản Nhà hóa học Khai Trí

21. Biologist.Publisher.vn – Ban xuất bản Nhà sinh học Khai Trí

22. Geographer.Publisher.vn – Ban xuất bản Nhà địa lý Khai Trí

 

CÁC BAN XUẤT BẢN NGÀNH Y DƯỢC

23. Healer.Publisher.vn – Ban xuất bản Người chữa lành Khai Trí

24. Physician.Publisher.vn – Ban xuất bản Bác sĩ Khai Trí

25. Therapist.Publisher.vn – Ban  xuất bản Nhà trị liệu Khai Trí

 

CÁC BAN XUẤT BẢN NGÀNH KỸ THUẬT

26. Engineer.Publisher.vn – Ban xuất bản Kỹ sư Khai Trí

27. ITengineer.Publisher.vn – Ban xuất bản Kỹ sư công nghệ Khai Trí

28. Agronomist.Publisher.vn – Ban xuất bản Nhà nông học Khai Trí

29. Electrician.Publisher.vn – Ban xuất bản Thợ điện Khai Trí

30. Mechanic.Publisher.vn – Ban xuất bản Thợ cơ khí Khai Trí

31. Technologist.Publisher.vn – Ban xuất bản Kỹ thuật gia Khai Trí

32. Roboticist.Publisher.vn – Ban xuất bản Kỹ sư tự động hóa Khai Trí

 

CÁC BAN XUẤT BẢN NGÀNH KIẾN TRÚC - XÂY DỰNG - BẤT ĐỘNG SẢN

33. Architect.Publisher.vn – Ban xuất bản Kiến trúc sư Khai Trí

34. Builder.Publisher.vn – Ban xuất bản Nhà thầu Khai Trí

 

CÁC BAN XUẤT BẢN NGÀNH NGHỆ THUẬT

35. Designer.Publisher.vn – Ban xuất bản Nhà thiết kế Khai Trí

36. Artists.Publisher.vn – Ban xuất bản Nghệ sĩ Khai Trí

37. Actor.Publisher.vn – Ban xuất bản Diễn viên Khai Trí

38. Singer.Publisher.vn – Ban xuất bản Ca sĩ Khai Trí

39. Composer.Publisher.vn – Ban xuất bản Văn nghệ sĩ Khai Trí

40. Painter.Publisher.vn – Ban xuất bản Họa sĩ Khai Trí

 

CÁC BAN XUẤT BẢN NGÀNH VĂN HÓA - XÃ HỘI - THỂ THAO

41. Politician.Publisher.vn – Ban xuất bản Chính khách Khai Trí

42. Reporter.Publisher.vn – Ban xuất bản Phóng viên Khai Trí

43. Jurist.Publisher.vn – Ban xuất bản Luật gia Khai Trí

44. Philosopher.Publisher.vn – Ban xuất bản Triết gia Khai Trí

45. Sociologist.Publisher.vn – Ban xuất bản Nhà xã hội học Khai Trí

46. Culturalist.Publisher.vn – Ban xuất bản Nhà văn hóa Khai Trí

47. Psychologist.Publisher.vn – Ban xuất bản Chuyên gia tâm lý Khai Trí

48. Linguist.Publisher.vn – Ban xuất bản Nhà ngôn ngữ học Khai Trí

49. Recruiters.Publisher.vn – Ban xuất bản Nhà tuyển dụng Khai Trí

50. Speaker.Publisher.vn – Ban xuất bản Diễn giả Khai Trí

51. Vlogger.Publisher.vn - Ban xuất bản Vlogger Khai Trí

52. Interpreter.Publisher.vn – Ban xuất bản Phiên dịch viên Khai Trí

53. Historian.Publisher.vn – Ban xuất bản Sử gia Khai Trí

54. Athlete.Publisher.vn – Ban xuất bản Vận động viên Khai Trí

55. Volunteer.Publisher.vn – Ban xuất bản Tình nguyện viên Khai Trí

56. Theologian.Publisher.vn – Ban xuất bản Nhà thần học Khai Trí

57. Meditator.Publisher.vn – Ban xuất bản Thiền sinh Khai Trí

58. Buddhist.Publisher.vn – Ban xuất bản 'Thợ khóa' Khai Trí

59. Monk.Publisher.vn – Ban xuất bản Tu sĩ Khai Trí

 

CÁC BAN XUẤT BẢN NGHỀ NGHIỆP PHỔ THÔNG

60. Worker.Publisher.vn – Ban xuất bản Ong thợ Khai Trí

61. VietCook.Publisher.vn – Ban xuất bản Đầu bếp Khai Trí

62. Forester.Publisher.vn – Ban xuất bản Người trồng rừng Khai Trí

63. Shippers.Publisher.vn – Ban xuất bản Người vận chuyển Khai Trí

64. Sailor.Publisher.vn – Ban xuất bản Thủy thủ Khai Trí

65. Fisher.Publisher.vn – Ban xuất bản Ngư dân Khai Trí

66. Secretary.Publisher.vn – Ban xuất bản Thư ký Khai Trí

 

 CÁC BAN XUẤT BẢN CHUYÊN CHO CÁC TEAM TRONG KHAI TRÍ

1. Ban xuất bản công nghệ TechUni.Publisher.vn

2. Ban xuất bản nông trại NewFarm.Publisher.vn

3. Ban xuất bản chữa lành Healing.Publisher.vn

4. Ban xuất bản sinh học Biology.Publisher.vn

5. Ban xuất bản địa lý Geography.Publisher.vn

6. Ban xuất bản tâm lý Psychology.Publisher.vn

7. Ban xuất bản tuyển dụng ejob.Publisher.vn

8. Ban xuất bản tạp chí điện tử EJournal.Publisher.vn

9. Ban xuất bản tư vấn Consultancy.Publisher.vn

10. Ban xuất bản sản phẩm chất lượng cao Quality.Publisher.vn 

11. Ban xuất bản sản phẩm phổ thông Popular.Publisher.vn

12. Ban xuất bản du lịch NewTravel.Publisher.vn

13. Ban xuất bản du lịch chữa lành WildLife.Publisher.vn

14. Ban xuất bản xây dựng thương hiệu Brander.Publisher.vn

15. Ban xuất bản chuyên biệt - Valley.Publisher.vn

16. Ban xuất bản thiền học Meditation.Publisher.vn

17. Ban xuất bản điện Electricity.Publisher.vn

18. Ban xuất bản mô phỏng tính toán Structure.Publisher.vn

19. Ban xuất bản cửa hàng online ostore.Publisher.vn

21. Ban xuất bản bảo tàng trực tuyến Museum.Publisher.vn

22. Ban xuất bản quản lý bất động sản RaoNha.Publisher.vn

23. Ban xuất bản thẩm định bất động sản SoiNha.Publisher.vn

24. Ban xuất bản sách giáo khoa trực tuyến TextBook.Publisher.vn

25. Ban xuất bản Chill Zone Chillzone.Publisher.vn 

 

BAN XUẤT BẢN KHAI TRÍ TẠI CÁC ĐỊA PHƯƠNG

Các ban xuất bản địa phương sẽ xuất bản những ấn phẩm nói về các vấn đề địa phương. 

HaNoi.Puplisher.vn - Ban xuất bản Khai Trí Hà Nội

HoChiMinh.Puplisher.vn - Ban xuất bản Khai Trí TP Hồ Chí Minh

CanTho.Puplisher.vn - Ban xuất bản Khai Trí Cần Thơ

DaNang.Puplisher.vn - Ban xuất bản Khai Trí Đà Nẵng

HaiPhong.Puplisher.vn - Ban xuất bản Khai Trí Hải Phòng

AnGiang.Puplisher.vn - Ban xuất bản Khai Trí An Giang

VungTau.Puplisher.vn - Ban xuất bản Khai Trí Bà Rịa – Vũng Tàu

BacLieu.Puplisher.vn - Ban xuất bản Khai Trí Bạc Liêu

BacGiang.Puplisher.vn - Ban xuất bản Khai Trí Bắc Giang

BacKan.Puplisher.vn - Ban xuất bản Khai Trí Bắc Kạn

BacNinh.Puplisher.vn - Ban xuất bản Khai Trí Bắc Ninh

BenTre.Puplisher.vn - Ban xuất bản Khai Trí Bến Tre

BinhDuong.Puplisher.vn - Ban xuất bản Khai Trí Bình Dương

BinhDinh.Puplisher.vn - Ban xuất bản Khai Trí Bình Định

BinhPhuoc.Puplisher.vn - Ban xuất bản Khai Trí Bình Phước

BinhThuan.Puplisher.vn - Ban xuất bản Khai Trí Bình Thuận

CaMau.Puplisher.vn - Ban xuất bản Khai Trí Cà Mau

CaoBang.Puplisher.vn - Ban xuất bản Khai Trí Cao Bằng

DakLak.Puplisher.vn - Ban xuất bản Khai Trí Đắk Lắk

DakNong.Puplisher.vn - Ban xuất bản Khai Trí Đắk Nông

DienBien.Puplisher.vn - Ban xuất bản Khai Trí Điện Biên

DongNai.Puplisher.vn - Ban xuất bản Khai Trí Đồng Nai

DongThap.Puplisher.vn - Ban xuất bản Khai Trí Đồng Tháp

GiaLai.Puplisher.vn - Ban xuất bản Khai Trí Gia Lai

HaGiang.Puplisher.vn - Ban xuất bản Khai Trí Hà Giang

HaNam.Puplisher.vn - Ban xuất bản Khai Trí Hà Nam

HaTinh.Puplisher.vn - Ban xuất bản Khai Trí Hà Tĩnh

HaiDuong.Puplisher.vn - Ban xuất bản Khai Trí Hải Dương

HauGiang.Puplisher.vn - Ban xuất bản Khai Trí Hậu Giang

HoaBinh.Puplisher.vn - Ban xuất bản Khai Trí Hòa Bình

HungYen.Puplisher.vn - Ban xuất bản Khai Trí Hưng Yên

KhanhHoa.Puplisher.vn - Ban xuất bản Khai Trí Khánh Hòa

KienGiang.Puplisher.vn - Ban xuất bản Khai Trí Kiên Giang

KonTum.Puplisher.vn - Ban xuất bản Khai Trí Kon Tum

LaiChau.Puplisher.vn - Ban xuất bản Khai Trí Lai Châu

LangSon.Puplisher.vn - Ban xuất bản Khai Trí Lạng Sơn

LaoCai.Puplisher.vn - Ban xuất bản Khai Trí Lào Cai

LamDong.Puplisher.vn - Ban xuất bản Khai Trí Lâm Đồng

LongAn.Puplisher.vn - Ban xuất bản Khai Trí Long An

NamDinh.Puplisher.vn - Ban xuất bản Khai Trí Nam Định

NgheAn.Puplisher.vn - Ban xuất bản Khai Trí Nghệ An

NinhBinh.Puplisher.vn - Ban xuất bản Khai Trí Ninh Bình

NinhThuan.Puplisher.vn - Ban xuất bản Khai Trí Ninh Thuận

PhuTho.Puplisher.vn - Ban xuất bản Khai Trí Phú Thọ

PhuYen.Puplisher.vn - Ban xuất bản Khai Trí Phú Yên

QuangBinh.Puplisher.vn - Ban xuất bản Khai Trí Quảng Bình

QuangNam.Puplisher.vn - Ban xuất bản Khai Trí Quảng Nam

QuangNgai.Puplisher.vn - Ban xuất bản Khai Trí Quảng Ngãi

QuangNinh.Puplisher.vn - Ban xuất bản Khai Trí Quảng Ninh

QuangTri.Puplisher.vn - Ban xuất bản Khai Trí Quảng Trị

SocTrang.Puplisher.vn - Ban xuất bản Khai Trí Sóc Trăng

SonLa.Puplisher.vn - Ban xuất bản Khai Trí Sơn La

TayNinh.Puplisher.vn - Ban xuất bản Khai Trí Tây Ninh

ThaiBinh.Puplisher.vn - Ban xuất bản Khai Trí Thái Bình

ThaiNguyen.Puplisher.vn - Ban xuất bản Khai Trí Thái Nguyên

ThanhHoa.Puplisher.vn - Ban xuất bản Khai Trí Thanh Hóa

Hue.Puplisher.vn - Ban xuất bản Khai Trí Thừa Thiên Huế

TienGiang.Puplisher.vn - Ban xuất bản Khai Trí Tiền Giang

TraVinh.Puplisher.vn - Ban xuất bản Khai Trí Trà Vinh

TuyenQuang.Puplisher.vn - Ban xuất bản Khai Trí Tuyên Quang

VinhLong.Puplisher.vn - Ban xuất bản Khai Trí Vĩnh Long

VinhPhuc.Puplisher.vn - Ban xuất bản Khai Trí Vĩnh Phúc

YenBai.Puplisher.vn - Ban xuất bản Khai Trí Yên Bái